Trefwoorden

Hieronder vind je een alfabetisch geordende tabel met iedereen zijn trefwoorden en hun betekenis.

Trefwoord Betekenis
Abstraheren Het concrete en toevallige weglaten
Adequaat Correct en passend bij.
Aggregeren Iemand toevoegen aan een groep, stand of vereniging
Anticiperen Vooraf rekening houden met wat er kan gebeuren.
Atlanto-axiale dislocatie Atlanto-axiale dislocatie is een afwijkende stand van de eerste en tweede halswervel ten opzichte van elkaar.
Autonoom Zelfstandig.
Beroepscode Kader dat gedragslijnen biedt voor het professionele handelen van beroepsbeoefenaren. De beroepscode geeft ook een ethisch kader voor het nemen van besluiten en het verantwoorden ervan.
Beroepscompetentieprofielen Een beroepscompetentie is een geïntegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en houding en persoonlijke eigenschappen, waarmee op adequate wijze resultaten behaald kunnen worden in een beroepscontext.
Bewegingsonderzoek De lichamelijke activiteit bestuderen.
Bioritme Natuurlijk ritme van de biologische cycli van een mens, dier of plant, waardoor het functioneren in fysiek, emotioneel en intellectueel opzicht bepaald wordt.
Bloemlezing Selectie van informatie uit een boek.
Body of knowledge and skills Het geheel van termen en activiteiten die een beroep afbakenen.
Casuïstiek Beschrijving van ziektegevallen en praktijkvoorbeelden
Chromosoomafwijking Chromosomen zijn kleine staafvormige lichaampjes in de celkern waar ze de dragers vormen van alle erfelijke eigenschappen. De mens heeft 23 paar chromosomen, dus 46 chromosomen in elke lichaamscel. De helft van deze chromosomen is afkomstig van de moeder en de andere helft van de vader.
Chronische ziekte Een lichamelijke ziekte met lange ziekteduur zonder vooruitzicht op genezing.
Coeliakie Een chronische darmaandoening, zich kenmerkend door een aangeboren glutenintolerantie die bij een onaangepast dieet leidt tot een beschadiging van het darmslijmvlies.
Comorbiditeit Het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen bij één persoon.
Competentiemanagement Het systematisch analyseren van aanwezige en te ontwikkelen competenties.
Competentieprofiel Geheel van alle vaardigheden waarover een beroepskracht moet beschikken.
Compliance De evenredigheidsfactor tussen een bepaalde volumeverandering van de long(en)en de daarbij optredende intrathoracale drukverandering.
Consensus Situatie waarin dat je samen dezelfde mening deelt.
Conservatief Niet van verandering houdend, blijvend.
Consequenties Gevolgen van of gevolgen dragen.
Constitutie Grondwet.
Correlatie Manier waarop iets samenhangt met iets anders.
Dataset Verzameling van gegeven (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. Elke kolom vertegenwoordigt een bepaalde variabel. Elke rij komt overeen met een bepaald lid van de gegevensverzameling in kwestie. Deze rij bevat de waarden voor elk van de variabelen, of attributen voor dit lid. (Bijvoorbeeld lengte, leeftijd, geslacht)
Decaan Het hoofd van een faculteit op een universiteit.
Delinquentie Het begaan van een misdaad.
Delegeren Overdragen.
Depositie Neerslag of afzetting van luchtverontreinigende stoffen op bodem, water, platen, dieren of gebouwen. Het gaat in milieu verband om depositie van verzurende en vermestende stoffen.
Destilleren Scheiden of zuiveren.
Diagnostiek Methoden en technieken om een ziekte of problemen te kunnen vaststellen.
Differentiatie Men spreekt over differentiatie als er een nieuwe schakel in de bedrijfskolom wordt toegevoegd.
Dwangmaatregelen Maatregelen om iemand tot iets te dwingen.
Eredoctoraat Eershalve verleend doctoraat.
Exploratief onderzoek onderzoek dat nieuwe wegen opent, dat een geheel nieuwe richting inslaat.
Faculteit Afdeling van een universiteit of hogeschool, waarin een aantal nauw verwante vakgebieden verenigd zijn.
Folliculitis Ontsteking van de haarzakjes.
Geïnitieerd Ingeleid, ingewijd, ingevoerd
Genetisch Met betrekking tot erfelijkheid.
Generaliseerbaarheid Een steekproefonderzoek is generaliseerbaar, als de resultaten ervan naar een duidelijk gedefinieerde populatie kunnen worden geëxtrapoleerd
Gestratificeerd In lagen liggend of voorkomend.
HBO Hoger Beroepsonderwijs.
HIVA-rapport Het HIVA is gespecialiseerd in wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Het HIVA is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling en is verbonden aan de KU Leuven.
Hyperactiviteit Concentratiestoornis die gepaard gaat met over bewegelijkheid en impulsiviteit.
Hypothese vorming Een als voorlopige waarheid aangenomen maar nog te bewijzen veronderstelling maken.
Hypotomie Verlaagde druk in de oogbol.
Implementatie Invoering en ingebruikname van een nieuw systeem of beleid
Inactief Niet werkzaam, passief.
Incidentie Het aantal nieuwe gevallen van een ziekte, of het aantal personen dat een bepaalde ziekte voor de eerste maal ontwikkelt, gedurende een specifieke periode.
Indicatietraject De aanwijzing van een deel.
Inhoudelijke professionalisering Professionals ontwikkelen hun kennis en leren nieuwe methoden. Zo versterken ze hun deskundigheid.
Instanisatie Is een probleem wordt verkregen door specifieke waarden voor alle parameters in te vullen.
Intensiteit Sterkte of hevigheid.
Interdisciplinair Samenwerkend tussen verschillende disciplines.
Intervisie Middel voor reflectie en evaluatie dat bestaat uit georganiseerd overleg tussen collega's.
Justitiële jeugdinrichting Gesloten of besloten instellingen voor minderjarigen. In deze inrichtingen verblijven jongeren, die worden opgevoed en behandeld op basis van justitiële maatregelen.
Kabinetsperiode Periode waarin een bepaald kabinet aan het bewind is.
Keynote Grondtoon.
KNO-arts Een keel-neus-oor-arts
KOALA-onderzoek Studie waarbij aangetoond wordt dat kinderen die naar het kinderdagverblijf gaan een verhoogd risico hebben op overgewicht.
Lichamelijke activiteit Hoe actief men is en met welke activiteit men bezig is. Vb.: zitten, lopen, rennen,…
Locus of control De mate waarin iemand gelooft dat hij invloed heeft op en verantwoordelijk is voor succes of falen.
Masterthese Een Master Thesis Project vindt plaats aan het einde van de masteropleidingen. De doelstelling van het Master Thesis Project is dat de student laat zien dat hij/zij individueel een grondige analyse kan maken van een probleemsituatie bij een bedrijf, hier oplossingsrichtingen voor kan aandragen en vervolgens een van deze richtingen verder uitwerkt in een ontwerp. Waar mogelijk zal de oplossingen worden geïmplementeerd zodat resultaten kunnen worden vergeleken met de oorspronkelijk situatie.
Mattheuseffect Zij die al te veel hebben krijgen meer, en zij die te weinig hebben krijgen nog minder.
Methodologische aard Betrekking hebben op een bepaalde methodologie.
Multivariabel regressiemodel Bij een multivariabele regressie worden er meerdere voorspellers tegelijkertijd gerelateerd aan de uitkomstmaat. Vaak wordt een multivariabel regressiemodel gebruikt om te corrigeren voor mogelijke confounders.
NcGv Afkorting van Nederlands centrum voor de geestelijke volksgezondheid.
Oudercommissie Commissie van de ouders om informatie uit te wisselen tussen huis en school, kinderdagverblijf e.d.
Pedagogisch beleid Hoe men omgaat met de opvoeding.
Pedagogisch beleidsplan Beleid waarmee organisaties in de kinderopvang aangeven hoe het opvoedkundig handelen gestalte moet krijgen.
Pedagogisch kader Opvoedkundig kader.
Pedagogische vaardigheden Bekwaamheid omtrent opvoeden.
Positieve energiebalans De energie-inname is groter dan het verbruik.
Positionele Professionalisering Professionals proberen de positie van hun beroep te versterken en maken hun bijzondere deskundigheid inzichtelijk.
Postpartum De hormonale veranderingen na de bevalling die effect heeft op je emoties.
Potentieel Met de mogelijkheid om … te worden
Prevalentie Totaal aantal mensen met een ziekte, handicap of aandoening dat op een gegeven tijdstip in de bevolking aanwezig is; frequentie waarmee een bepaalde eigenschap in een bepaalde groep aanwezig is.
Preventie Maatregelen die men kan nemen om eventuele schade te voorkomen of ontstane schade te beperken.
Professionalisering Bevorderen van professioneel handelen.
Professionele autonomie Professionals treven naar een werksituatie waarin ze eigen beslissingen kunnen nemen om op maat met cliënten te kunnen werken.
Psychose Ernstige vorm van psychisch afwijkend functioneren.
Ratio Verband tussen een over meerdere grootheden, verhouding.
Refractieafwijkingen Bijziendheid.
Regressie coëfficiënten Schatting van een parameter van het regressie-model door middel van een regressieanalyse.
Relatief Beoordeeld ten opzichte van iets anders.
Rendement Beleggingsopbrengst in procenten van het belegde bedrag
Representatief Vertegenwoordigd.
Repressief Dienend om te onderdrukken.
Reprografische Kopiëren of reproduceren.
Respondenten Mensen die antwoorden op een enquête
Responsiviteit Een antwoord gevend of bevattend, antwoordend.
Riagg Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.
Sensitieve responsiviteit oog hebben voor de signalen van het kind en daar adequaat op reageren.
Significant Iets dat van groot belang is.
Simulatie Model of omgeving die iets nabootst, nabootsing.
Slaap-apneu-syndroom Een apneu is een medische term voor een ademstilstand tijdens de slaap gedurende tenminste 10 seconden. Indien er meer dan 10 tot 15 apneus per uur optreden, spreekt men van een slaap-apneu-syndroom. Iedereen krijgt wel eens apneus in zijn slaap. Het is pas wanneer deze vaak voorkomen en lang duren, dat ze een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid.
Supervisie Reflecteren op werkervaringen en werksituatie, om te komen tot een beter functioneren.
Supramalleolaire spalken Een hulpmiddel om te stappen.
Theorievorming Het opstellen van een theorie.
Toxiciteit De giftigheid
Transitie Overgankelijk of overdraagbaar.
Tweeoudergezinnen Gezinnen bestaande uit twee ouders of verzorgers en minderjarige kinderen.
Voedingsonderzoek X-aantal kinderen die geobserveerd worden tijdens hun maaltijden in het kinderdagverblijf. Hierbij komen de onderzoekers het eetpatroon en het eetgedrag te weten van de kinderen.
Wenperiode De tijd die men nodig heeft om te wennen. De duur van de wenperiode is afhankelijk van de leeftijd en de aard van het kind.
WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.