Referenties

Hieronder vind je de gebruikte referenties onderverdeeld per subgroep.


PUBLICATIES DIE ALS VERWIJZING GEBRUIKT ZIJN IN HET BASIS ARTIKEL

ACW (2013). De koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Geraadpleegd op 9 december 2013. http://www.acw.be/

Balledux, M., M. de Lange, C. Chênevert en S. Kwok. (2010) Samen kunnen we meer! Een tussenstand van de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg.
Ben-Sefer, E., Ben-Natan, M. & Ehrenfeld, M. (2009). Childhood obesity: current liters-ture, policy and implications for practice. International Nursing Review, jaargang 56, nummer 2, pagina 166-173.

Bodnar, F. (1979). Peuterspeelzalen: De eerste zes weken. Ethologische observaties. Den Haag: NIK.

Bos, W. & Huynen, B. (2010). Gebruik en kosten van kinderopvang 2006-2008. In: Centraal Bureau voor de Statistiek, Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010. Den Haag/Heerlen, Centraal Bureau voor de Statistiek.

Broberg, A., & Hwang, C. (1991). Day care for young children. In E. Melhuish, & P. Moss, International perspectives. London: Routledge.

Broers CJ, Gemke RJ, Weijerman ME, Kuik DJ, Van Hoogstraten IM, Van Furth AM. Frequency of lower respiratory tract infections in relation to adaptive immunity in children with Down syndrome compared to their healthy siblings. Acta Paediatr 2012;101:862–7.

Brown, W.H. e.a. (2006). Assessing preschool children’s physical activity. The observatio-nal system for recording physical activity in children-preschool version. Research Quar-terly for Exercise and Sport, jaargang 77, nummer 2, pagina 167-176.

Canfield RL, Henderson CR, Cory-Slechta DA, Cox C, Jusko TA, Lanphear BP. Intellectual impairment in children with blood lead concentrations below 10 mg per decilitre. N Engl J Med 2003;348:1517-26.

Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en De stad. Armoede en sociale uitsluiting, jaarboek 2008. Leuven: Acco. Pp. 147-149.

Chênevert, C. en M. Balledux (2011). Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2.

Clerkx, L. (1986). Moeders, baby's en crèches. Jeugd en samenleving, 16, 170-190.

Daalen E van. Early diagnosis of Autism Spectrum Disorders. [proefschrift]. UMC Utrecht, 2009.

Dam, C. van & Vlaar, P. (2007). Quick scan beroepsverenigingen Sociaal Agogisch Werk. Utrecht: MOVISIE Beroepsontwikkeling.

De Boeck, R., Vints, L., Kinderopvang in Limburg, Limburgse Raad voor Samenlevingsopbouw, Hasselt, 1990.

Deven, F., Lambrechts, E., Malfait, D., Van Den Bergh, B., Van Dongen, W., Wyns, M., Kinderopvang in Vlaanderen: onderzoek en beleid, CBGS-document, 1996,4.

Dueren den Hollander, R. van (2002), Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut

Evaluatie van het lokale overleg rond de buitenschoolse opvang, HIVA, 1999.

Fukkink, R. (2011). Effectstudie van het Alert4You-project. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Universiteit van Amsterdam

Gubbels, J.S. e.a. (2010a). Child-care use and the association with body mass index and overweight in children 7 months to 2 years of age. International Journal of Obesity, jaargang 34, nummer 10, pagina 1480-1486.

Gubbels, J.S. e.a. (2010b). Child-care environment and dietary intake of 2- and 3-year-old children. Journal of Human Nutrition and Dietetics, jaargang 23, nummer 1, pagina 97-101.

Haterd, J. van de, Zwikker, N., Hens, H. & Uyttenboogaart, A. (2009) Gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Utrecht/Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut/SWP.

Hedebouw, G., Ruelens, L., De rol van de grootouders in de kinderopvang: verkenning van toekomstige ontwikkelingen, HIVA, 1999.

Heckman, J., Skill formation and the economics of investing in disadvantaged childeren. Science, vol. 312, 30 juni, pp. 1900-1902.

Hurk, K. van den, Dommelen, P. van, Buuren, S. van, Verkerk, P.H. & HiraSing, R.A. (2007). Prevalence of overweight and obesity in the Netherlands in 2003 compared to 1980 and 1997. Archives of Disease in Childhood, jaargang 92, nummer 11, pagina 992-995.

Hutschemaekers, G. (2001). De professionalisering is dood… leve de professionalisering.
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 17, 239-248.

Interim Enforcement Policy Lead Levels. U.S. Consumer Product Safety Commission 2005, www.cpsc.gov

Katz, L. (1980). Ethics and the quality of programs for yound children. Greenwich: JAI.

Kind & Gezin. HIVA-studie..

Kordas K, Canfield RL, et al. Deficits in cognitive function and achievement in Mexican first-graders with low blood lead concentrations. Environ Res, 2006;100:371-86.

Kroon, M.L. de, Renders, C.M., Wouwe, J.P. van, Buuren, S. van & HiraSing, R.A. (2010). The Terneuzen birth cohort: BMI changes between 2 and 6 years correlate strongest with adult overweight. PLoS One, jaargang 5, maand 2, e9155.

Kwakman, K. (2007). De professional en effectiviteit. In W. Bruinsma, (red.), Jeugdzorg in Onderzoek (z.p.). Den Haag, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kwok, S., C. Chênevert, M. de Lange en M. Balledux (2009), 'Quick Scan Alert4U. Een verkenning van bestaande methodieken, instrumenten en programma’s voor vroegsignalering, begeleiding van kinderen en samenwerking met ouders'. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut (in opdracht van het Kinderopvangfonds).

Lege, W. d., Swets-gronnert, F., Koedoot, P., & Mulders-Van der Ham, A. (1990). Kinderopvang, Ouderleisters contact en opvoedingsondersteuning. Utrecht: NcGv.

Miller, S. & Hubble, M (2007). Supershrinks. What is the secret of their success? Psychotherapy Networker, 31(6), z.p.

Oosterwaal, L. (1984). Wennen, een proces dat beleid verdient. In Werken in kindercentra. Oosterbeek: WKN.

RIVM (2009). Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.17, 2 april 2009. Beschikbaar via www.rivm.nl/vtv/object_class/kom_verstandhand.html.

Rothenberg SJ, Williams FA, et al. Blood lead levels in children in South Central Los Angeles. Arch Environ Health 1996;51: 383-8.

Schielen PC, Koster MP, Elvers LH, Loeber JG. First-trimester combined test screening for Down syndrome 2006-2008. RIVM rapport 230083001/2010. Bilthoven: RIVM, 2010.

Schielen PC. Quality control parameters of the Dutch Down 2 screening laboratories. 2010. RIVM rapport 230083003/2012. Bilthoven: RIVM, 2012.

Schilling RJ, Bain RP. Prediction of children’s blood lead levels on the basis of household-specific soil lead levels. Am J Epidemiol 1988;128:197-205.

Singer, E. (1991). Kijk op kinderopvang, ervaringen van ouders met kinderopvang. Utrecht: Van Arkel.

Singer E. & Kleerekoper, L., (2009). Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Maarssen, Elsevier gezondheidszorg.

Skotko BG, Levine SP, Goldstein R. Having a brother or sister with Down syndrome: Perspectives from siblings. Am J Med Genet Part A 2011;155:2348–59.

Skotko BG, Levine SP, Goldstein R. Having a son or daughter with Down syndrome: Perspectives from mothers and fathers. Am J Med Genet Part A 2011;155:2335–47.

Skotko BG. With new prenatal testing, will babies with Down syndrome slowly disappear? Arch Dis Child 2009;94:823–6.

Sociaal en Cultureel Planbureau. Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk gehandicapten 1998 – 2008. Den Haag: SCP, 2010.

Storms, B., Het Mattheüseffect in de kinderopvang. CSB-berichten, september 1995.

Tavecchio, L., IJzendoorn, R. van & Stams, G.J. (1996). Onderzoek: kinderopvang en thuis twee gescheiden werelden. Kinderopvang, jaargang 6, nummer 12, pagina 24-27.

UNICEF Innocenti Research Centre. (2009) De transitie naar het kinderopvang. PDF- document. Geraadpleegd op 9 december 2013, op http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc8_dut.pdf

US Department of Health and Human Services, Public HealthService, Centers for Disease Control. Preventing lead poisoning in young children. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, 1991.

Vanhaegedoren, M., Verreydt, G., Evauatie buitenschoolse opvang in Limburg, deelonderzoek tewerkstelling, Diepenbeek, 1996.

Vonderen, M., & Zeeuwen, O. (1987). Werken, moeder worden en carriere maken? Assen: Van Gorcum.

Weijerman ME, De Winter JP. Clinical practice: The care of children with Down syndrome. Eur J Pediatr 2010;169:1445–52.

Weijerman ME, Van Furth AM, Van der Mooren MD, Van Weissenbruch MM, Rammeloo L, Broers CJM, et al. Prevalence of congenital heart defects and persistent pulmonary hypertension of the neonate with Down syndrome. Eur J Pediatr 2010;169:1195–9.

Weijerman ME. Consequences of Down syndrome for patient and family [dissertation]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2011.

Wijnen JH van, Clausing P, Brunekreef B. Estimated soil ingestion by children. Environ Res 1990;51:147-62.

www.nvavg.nl Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten.

www.meenederland.nl Vereniging van lokale MEE-organisaties.

www.platformvg.nl Koepel van organisaties van ouders en mensen met verstandelijke beperkingen.

Yperen, T.A. van (red.) (2010). 55 vragen over effectieve jeugdzorg. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.


TREFWOORDEN

ENCYCLO (2007). Online woordenboek. [website] Geraadpleegd via http://www.encyclo.nl

Kion (z.d.). Wennen van nieuwe kinderen. [website]. Geraadpleegd via http://www.kion.nl/

Thesaurus zorg en welzijn (2013). Tweeoudergezinnen. [website]. Geraadpleegd via http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/

Van Dale (2013). Gratis woordenboek. [website]. Geraadpleegd via http://www.vandale.be

Van Geloven, N. (2013). Multivariabele regressie. [website] Geraadpleegd via http://os1.amc.nl/mediawiki/index.php?title=Multivariabele_regressie

Woorden (z.d). Woorden Nederlandse Taal.[website] Geraadpleegd via http://www.woorden.org/index.php?woord


SPECIALISTEN

Bosmans, W. (2012). Wie ben ik?. Geraadpleegd op 9 decemeber 2013, op http://www.wendybosmans.be/
CAPHRI (2010). Prof. Dr. N.K. [Website]. Geraadpleegd via http://www.caphri.nl.

De Wilde, E-J. (2013). Erik-Jan de Wilde. Geraadpleegd op 26 december 2013, op http://www.nji.nl/nl/Het-Nederlands-Jeugdinstituut/Het-Nederlands-Jeugdinstituut-Medewerkers/Wilde,-Erik-Jan-de-wilde

Dombro, A.L. (z.d.). Writing to create change.[website]. Geraadpleegd via http://www.amydombro.com/index.html

Dr Julia Kinder (z.d.) Julia Kinder [Website] Geraadpleegd via http://www.juliakinder.com/about/.

Jo Frost (2012). Jo Frost. [Website]. Geraadpleegd via http://www.jofrost.com.

Kremers Stef (2013). Stef Kremers. [Website] Geraadpleegd via http://www.personeel.unimaas.nl/s-kremers/.

Lakerveld Jeroen (z.d.). Spotlight. [Website]. Geraadpleegd via https://www.spotlightproject.eu.

Mevrouw drs. W. A. L. van Leeuwen. Geraadpleegd via http://www.platformvg.nl/Organisatie/Medewerkers

Middelkamp A. (2011) Interview met Michel Wijerman. [Interview].

Nederlands Jeugd Instituut (z.d.). Medewerkers. [website]. Geraadpleegd via http://www.nji.nl/.

Okma, K. (2013). Krista Okma. Geraadpleegd op 26 december 2013, op http://www.nji.nl/nl/Het-Nederlands-Jeugdinstituut/Het-Nederlands-Jeugdinstituut-Medewerkers/Okma,-Krista

Peeters, E. (2013). Ellen Peeters. Geraadpleegd op 22 november 2013, op http://www.linkedin.com/pub/ellen-peeters/9/40a/ba7

Rogan,W. (2013). Pediatric Epidemiology Group. Geraadpleegd op 9 decemeber 2013, op http://www.niehs.nih.gov/research/atniehs/labs/epi/pediatric/

Springer Link (z.d.). Day care alternatives. [databank]. Geraadpleegd via http://link.springer.com/article/10.1007/BF01616771

Springer Link (z.d.). Day care standards approach critical juncture.[databank]. Geraadpleegd via http://link.springer.com/article/10.1007/BF01617485

Springer Link (z.d.). Family day care. [databank]. Geraadpleegd via http://link.springer.com/article/10.1007/BF01624504

Springer Link (z.d.). Op de kleintjes letten met video-hometraining. [databank]. Geraadpleegd via http://link.springer.com/article/10.1007/BF03060334

Springer Link (Z.d.).Ouders over leidsters in kinderdagverblijven. [databank]. Geraadpleegd via http://link.springer.com/article/10.1007/BF03060439

SWP(1997-2013).Elly Singer. [website]. Geraadpleegd via http://www.swpbook.com/auteurs/100

Sylke Korn (z.d) Sylke Korn [Website] Geraadpleegd via http://www.sylkekorn.nl/index.php?p=downsyndroom.

Universiteit Maastricht (2012). Prof. Dr. Nanne de Vries nieuwe vice-decaan FHML.[Website]. Geraadpleegd via http://www.maastrichtuniversity.nl.

Universiteit Maastricht (z.d.). KOALA-study. [Website]. Geraadpleegd via http://www.koala-study.nl/.

Universiteit Maastricht (z.d.). Maastricht University Leading in Learning. [Website]. Geraadpleegd via http://www.maastrichtuniversity.nl.

University Maastricht. (2012). Stef Kremers. [Website] Geraadpleegd via http://www.maastrichtuniversity.nl.

UZA (z.d). Marek Wojciechowski [Website] Geraadpleegd via http://www.uzatrektaan.be/kinderarts-marek-wojciechowski.

UZgent. (2013). Team. Geraadpleegd op 8 decemeber 2013, op http://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/Kinderziekten/Paginas/Team.aspx

Welzijn in Noordenveld.(z.d.). Mantelzorgers. [website]. Geraadpleegd via http://www.stwin.nl/mantelzorgers/contact-met-andere-mantelzorgers/portret-janny-verheijke

Wordpress (z.d.). Contact. [website]. Geraadpleegd via http://www.johermanns.info

Wordpress (z.d.). Home. [website]. Geraadpleegd via http://www.johermanns.info

Yale School of medicine (laatste update 10/25/10). Edward F Zigler PhD. [website]. Geraadpleegd via http://medicine.yale.edu/childstudy/zigler/people/edward_zigler-1.profile


ORGANISATIES

ACW (2013). De koepel van de christelijke werknemersorganisaties. [website]. Geraadpleegd op 9 december 2013, op http://www.acw.be/

Alba V.Z.W. (20 december 2013). Onthemingsprojecten Oikoten. [website].
Geraadpleegd via http://www.alba.be

Bond Moyson.(2013). Kinderopvang. Geraadpleegd op 9 december 2013, op http://www.bondmoyson.be/wvl/zorg-comfort/kinderzorg/kinderopvang/Pages/default.aspx?utm_campaign=usability&utm_source=socmut&utm_medium=doormatnav&utm_content=titel

Centrum jongeren en gezinsbegeleiding .[Website]. Geraadpleegd via http://www.cjgb.be/cjgb/

CKO De koepel. (2011). CKO De Koepel, Ruimte voor kinderen!. Geraadpleegd op 9 december 2013, op http://www.ckodekoepel.be/

CM.(2012). CM-Oppas + Voor kinderen met een handicap of langdurige ziekte. [Pfd document]. Geraadpleegd op 8 december 2013, op http://www.cm.be/binaries/108/CMoppasplusLR_tcm383-115432.pdf

Crejaksie (2013). Crejaksie Dé jeugddienst van de Liberale Mutualiteit. [website]. Geraadpleegd via http://www.crejaksie.be

De sociale kaart (laatste update 05/05/2013). Dienstencentrum kinderopvang- opvoedingspunt. [databank]. Geraadpleegd via http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=28217

De sociale kaart (laatste update 10/07/2013). Sociaal huis Kortrijk. [databank] geraadpleegd via http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=25485

Het kinderopvangfonds. Geraadpleegd op 9 december 2013, op http://www.hetkinderopvangfonds.nl/

Kind en gezin.(z.d). Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.[website]. Geraadpleegd op 9 december 2013, op http://www.kindengezin.be/

Kohnstamminstituut. Geraadpleegd op 26 december 2013, op http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/

Landelijke kinderopvang. Geraadpleegd op 9 december 2013, op http://www.landelijkekinderopvang.be

MEE (z.d). Stichting MEE. [Website] Geraadpleegd via http://www.mee.nl/homepage.

NVK. (2011). Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. [Website]. Geraadpleegd. via http://www.nvk.nl/DeNVK.aspx

OCMW Kortrijk (z.d.). sociaal huis. [website]. Geraadpleegd via http://www.kortrijk.be/leven-en-welzijn/sociaal-huis/wat

Opvoedingspunt (z.d.). opvoedingspunt. [website]. Geraadpleegd via http://www.opvoedingspunt.be/

Platformvg.Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers. [website]. Geraadpleegd via http://www.platformvg.nl/Home

Riagg Rijnmond (z.d.). [website]. Geraadpleegd via https://www.riaggrijnmond.nl/

SDS (z.d) Stichting Down Syndroom. [Website] Geraadpleegd via http://www.downsyndroom.nl/.


ANDERE PUBLICATIES VAN DE AUTEURS VAN HET ARTIKEL

Bakker, K., Berger, M., Jagers, H. & Slot, W. (2000). Begin in het gezin: theorie en praktijk van crisishulp in huis. Utrecht: NIZW.

Berger, M. & Booij, Y. (2002). Youth at risk : Evaluatie op basis van de drie pilot-projecten. Utrecht: Nederlands instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

Berger, M. & Menger, R.(2002). Kunt u dat bewijzen?. O, 25(3), 39-41.

Burdorf, A., Barendregt, J. & Swuste,P. (1997). Toenemende incidentie van mesothelioom in de toekomst door beroepsmatige blootselling aan asbest in het verleden.Nederlands tijdschrift voor geneeskunde,141( 22), 1093-1098.

Burdorf, A. , Dahhan, M. & Swuste, P.( 2004). Pleuramesothelioom bij vrouwen in verband gebracht met milieublootstelling aan asbest. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 148 (35), 1727-1731.

Chênevert, C. KWALON; Alert4You: jeugdzorg vergroot deskundigheid kinderopvang : Kinderopvang leert beter in te spelen op opvallend gedrag (NL).

Gubbels, J., Kremers, S., Thijs, C., de Vries, N. & Stafleu, A. (2012). Invloed van de omgeving op overgewicht bij kinderen. Voeding nu, 14(1/2), 30-31.

Haterd Van de, J., Hens, H. & Zwikker, N. (2010). Jeugdzorgwerker. Amsterdam: SWP.

Hens, H. & Zwikker, N. (2008). Jeugdzorg in kaart: wettelijke kaders, voorzieningen, beroepen en functies in de jeugdzorg. Amsterdam: SWP

Singer, E. & Van Keulen, A. (2012). Samen verschillend: Pedagogisch kader: diversiteit in kindercentra 0-13jaar.Amsterdam: Reed Business. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Singer, E. & Van Keulen, A. (2013). Ieder kind een eigen verhaal: Samen verschillend in kindercentra. Amsterdam: Reed Business Education. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Singer, E. (1989). Kinderopvang en de moeder-kindrelatie: pedagogen, psychologen en sociale hervormers over moeders en jonge kinderen. Deventer: Van Loghum Slaturus. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Singer, E. (1993). Kinderopvang: goed of slecht? Een literatuurstudie naar de effecten van kinderopvang. Utrecht: SW. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Singer, E., D’ancona, H., Hol, A., Rusch, A., Taal, M., Tavecchio, L. & Van Der Zande, I. (1993). Kinderopvang als beroep: Handboek voor opleiding en praktijk. Amersfoort: Academische Uitgeverij. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Van Assema, P., Kremers, S., de Nooijer, J. & de Vries, N. (2010). Veranderen voedingsgedrag lastig maar niet onmogelijk. Voeding nu, 12(5), 18-20.


FYSIEK VINDBARE PUBLICATIES UIT DE BRONNENLIJST

Haterd, J. van de, Zwikker, N., Hens, H. & Uyttenboogaart, A. (2009) Gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Utrecht/Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut/SWP.

Limo (z.d.). [databank]. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/

Singer E. & Kleerekoper, L., (2009). Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Maarssen, Elsevier gezondheidszorg.

Stad aan zee Oostende (z.d.). opzoeken boeken, dvd’s, cd’s, cd-roms, … [website]. Geraadpleegd via http://www.oostende.be/EloketDetail.aspx?id=60

Van Der Ploeg, J. & Scholte, E. ( 1999). ADHD in kort bestek: achtergronden, diagnostiek en hulpverlening. Utrecht:: Stichting Welzijns Publikaties


ANDERE WERKEN VAN DE 'STERAUTEURS'

Broers CJ, Gemke RJ, Weijerman ME, Kuik DJ, Van Hoogstraten IM, Van Furth AM. Frequency of lower respiratory tract infections in relation to adaptive immunity in children with Down syndrome compared to their healthy siblings. Acta Paediatr 2012;101:862–7.

Gubbels, J., Kremers, S., Thijs, C., de Vries, N. & Stafleu, A. (2012). Invloed van de omgeving op overgewicht bij kinderen. Voeding nu, 14(1/2), 30-31.

Hermanns, J., Klap, A., Smit, K. & Zwart, A. (2012). Wraparound care in de jeugdzorg : implementatie van intensieve pedagogische thuishulp. Amsterdam: SWP.

Kremers, S. & Helmink, J. (2009). Onderzoek naar de verspreiding en implementatie van de beweegkuur. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 87(5), 193-194.

Slob, R., Van Wijnen, J., Jongmans-Liedekerken, G., Van De Weerdt, D. & Woudenberg, F.(1996). Opname van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) door jonge kinderen uit verschillende gebieden in Nederland. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 74 (5), 191-198.

Stuart, J., Fondacaro, M., Miller, S., Brown, V.& Brank, E. (2008). Procedural Justice in Family Conflict Resolution and Deviant Peer Group Involvement Among Adolescents: The Mediating Influence of Peer Conflict. (Report). Journal of Youth and Adolescence, 37(6), 674.

Van Assema, P., Kremers, S., de Nooijer, J. & de Vries, N. (2010). Voeding nu, 12(5), 18-20.

Weijerman ME, De Winter JP. Clinical practice: The care of children with Down syndrome. Eur J Pediatr 2010;169:1445–52. Geraadpleegd via http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-010-1253-0.

Weijerman ME, Van Furth AM, Van der Mooren MD, Van Weissenbruch MM, Rammeloo L, Broers CJM, et al. Prevalence of congenital heart defects and persistent pulmonary hypertension of the neonate with Down syndrome. Eur J Pediatr 2010;169:1195–9.

Weijerman ME, Van Furth AM, Vonk Noordegraaf A, Van Wouwe JP, Broers CJ, Gemke RJ. Prevalence, neonatal characteristics, and first-year mortality of Down syndrome: A national study. J Pediatr 2008;152:15–9.

Zigler, E. (1992). Head start: The inside story of America’s most successful educational experiment. New York: Basic Books. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Zigler, E. (1995). Child and parenting. In M.H. Bornstein (red.), Handbook of parenting.(p.438). Mahwah: Erlbaum. Geraadpleegd via www.limo.libis.be


INTERNET ALGEMEEN

Berger, M. Et al. (2007). Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg. Geraadpleegd op 8 december 2013, op http://www.nji.nl/nl/Professionaliseringindejeugdzorg.pdf.

Berger, M., Ince, D., Rossum, J. van & Stevens, R. (2010). Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Geraadpleegd op 8 december 2013, op http://www.nji.nl/nl/%28302120%29-Inventarisatie-na--en-bijscholing-in-interculturele-competenties-voor-professionals-in-de-jeugdsector.pdf.

Berger, M., Leeuwen, M. van & Blaauw, E. (2013). De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel. Geraadpleegd op 8 december 2013, op http://www.nji.nl/nl/Factsheet-generalistisch-werken.pdf.

Bosscher, N. & Zwikker, N. (2012). Wat zit er in de databank Na- en Bijscholing Jeugd? Geraadpleegd op 8 december 2013, op http://www.nji.nl/nl/Factsheet_databank_na_en_bijscholing_jeugdzorg.pdf

C. Chênevert, W.Daamen (2013). De samenwerking tussen MOC ‘t Kabouterhuis
en de kinderopvang
Geraadpleegd op 10 december 2013, op http://www.nji.nl/nl/Samenwerking_MOC_t_Kabouterhuis_kinderopvang.pdf

de Vries, S., Hildebrandt, V., Engbers, L., Hekkert, K. & Bakker, I. (2009). Bewegen gemeten: verschillende cijfers door gebrek aan gouden standaard. TSG, 87(5), 203-206. Geraadpleegd via http://link.springer.com

Gubbels, J., van Assema, P., & Kremers, S. (2013). Physical Activity, Sedentary Behavior, and Dietary Patterns among Children. Curr Nutr Rep, 2, 105-112. Doi 10.1007/s13668-013-0042-6

Hens, H. & Zwikker, N. (2008). Jeugdzorg in kaart: Wettelijke kaders, voorzieningen, beroepen en functies in de jeugdzorg. Geraadpleegd op 8 december 2013, op http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Jeugdzorg-in-kaart

Nielandt, B. (2004). Wie wil leren moet evalueren, VIGoureus cahier Geraadpleegd op 16 december 2013, op
http://www.kuleuven.be/diversiteit/publicaties/Equality_Guide_Basisboek_EN.pdf

Nielandt, B. (2007). Dossier management : Mentoren helpen vrouwen hogerop. Tijdschrift voor Hoger onderwijs. Geraadpleegd op 16 december 2013, op
https://doclib.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/584/3/Evaluatie.pdf

Singer, E. & Kleerekoper, L. (2009). Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

van Assema, P., Joosten, S., Bessems, K., Raaijmakers, L., de Vries, N. & Kremers, S. (2011). De omvang en aard van verkoopstrategieën gericht op kinderen bij voedingsmiddelen. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 89(2), 108. Geraadpleegd op http://link.springer.com

Van Beek, Wim ; Blankman, Marian . Hé juf, ik snap deze tekst helemaal! : taal in het zaakonderwijs Zone : tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs. - Jrg. 61, nr. 1 (januari 2002) ; p. 25-27

van de Laar, F., van de Lisdonk, E., Lucassen, P., Stafleu, A., Mulder, J., van den Hoogen, H., Rutten, G. & van Weel, C. (2008). Eetgedrag in relatie tot calorie- en vetinname bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Huisarts en wetenschap, 51(8), 372-377. Geraadpleegd op http://link.springer.com

Vbjk. (z.d.) boeken: pedagogisch kader kindercentra 0-4jaar. Geraadpleegd op 9 december 2013, op http://www.vbjk.be/nl/node/3206


KRANTEN/ WEEK-OF MAANDBLADEN / MAGAZINES (COMMERCIEEL)

Abbeloos, J.F. (19 december 2013). Mijn droom valt aan diggelen. De standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Backer, P. De (18 september 2013) Voor het welzijn van ouder en kroost: privatiseer kinderopvang. De Morgen. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Beel, V. (14 mei 2013). Jeugdzorg: een op drie jonger dan tien jaar. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Casagrande, L.(23, november, 2013).Wie opvang reserveert, betaalt. Het Belang Van Limburg, 4.

Chillen, skaten, gamen. Opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland

Corelio (13 december 2013). “Bijzondere Jeugdzorg bundelt de krachten voor betere zorg”. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Corelio (13 december 2013). “Noem hem niet pedofiel, maar monstermeneer”. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be.

Cowie, L. (13 december 2013). Eerste steen gelegd van nieuw kinderverblijf. De standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

De Coster, R. (13 december 2013). Stad stoot begijnhof af en zet in op voor- en naschoolse opvang. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

De Geest, L. (20 december 2013). Zelfstandige kinderdagverblijven zien de toekomst somber in. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

De Persgroep Publishing ( 06 december 2013). Ingelmunster investeert negen miljoen euro. Het Laatste Nieuws, 19. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

De Persgroep Publishing (06 december 2013). Kinderopvang Kids en Co kan 3 januari starten. Het Laatste Nieuws, 17. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

De Persgroep Publishing (06 december 2013). Kinderopvang verhuist. Het Laatste Nieuws, 18. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

De persgroep Publishing (13 december 2013). “BKO De Buidel ziet aantal kinderen verdubbelen in 10 jaar”. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be.

De Persgroep Publishing (13 december 2013). “Kinderverzorgster krijgt 8 maanden cel”. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be.

De redactie. (22 november 2013). Nieuwe regels voor kinderopvang. Het laatste nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be.

Depreatere, I.(3, december, 2013). De stekelbees viert vijftien jaar. Het Nieuwsblad, 26.

Eeckhout, F. (29 oktober 2013). Verzorgster crèche dan toch niet op staande voet ontslagen. Het laatste nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Engels, W. (13 december 2013). Duffel heft opnamestop in kinderopvang op. Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Engels, W.(4,december ,2013). Ouders zijn ongerust over toekomst kinderopvang. Het nieuwsblad, 23.

Floor, M. (19 oktober 2013). “Wij oordelen nooit”. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Formesyn, L. (18 oktober 2013). Maakt dagopvang een monster van je kind? Het laatste nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Franck,A.(03 december 2013). Aanpak verkeerschaos Pastoriestraat. De standaard,26. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Grommen, S. (8 oktober 2013). Geplande hervorming kinderopvang is juiste weg. Het laatste nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Herpelinck, F. (26 november 2013). Zelfstandige crèches krijgen hulp van stad. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Kld. (23 december 2013). Negen miljoen euro voor 655 betaalbare plaatsen in de kinderopvang. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Lanssens, P. (07 december 2013). Kinderhotel Cococinelle breidt uit. Het Laatste Nieuws, 36. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Leb,P.(03 december 2013). Het grote gezinsrapport. De Morgen. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Lizen,D.(02 december 2013). Witte mars voor overleden collega. Het Laatste Nieuws,14. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Moens, M. (14 december 2013). SMS-jongeren gul voor vzw De Kangoeroe.
Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

MTY.(26 december 2013).Crèche in kerk?. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Neyt, G. (3 december 2013). Jaarrapport Armoede toont alarmerende cijfers. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Redactie.(23 december 2013).Negen miljoen euro voor 1700 extra betaalbare plaatsen in de kinderopvang. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Rompaey,C.(03 december 2013). Paniek over kinderopvang. Gazet van Antwerpen,11. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Schepers J. (13 december 2013). ”Kinderdagverblijf weg van hoogspanningsmast”. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be.

Smout, L. (25 juni 2013). Jaarlijks rapport Kind & Gezin: de meest opvallende cijfers. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Tegenbos, G. (23 november 2013). Minimumkwaliteit kinderopvang ligt vast. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Van Moll, P. (06 december 2013). Buitenschoolse kinderopvang breidt uit. Het Nieuwsblad, 26. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Van Renterghem, J. & Stragier, K. (5, december, 2013).Provincie steunt initiatieven kinderopvang. Het Laatste Nieuws. 17.

Van Rompaey, C. (12 december 2013). Vrijwilligers redden naschoolse kinderopvang. De morgen. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Van Rompaey, C. (13 december 2013). Twintig vrijwilligers redden kinderopvang. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Van Rompaey, K.(5,december,2013). We zitten dikwijls over onze capaciteit. Gazet Van Antwerpen,18.
Verbaere, D. (25 oktober 2013). // Verzorgster die baby achterliet in crèche ontslagen. // Het laatste nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

WAS. (14 december 2013). Strengere regels moeten nog ingaan, maar crèches sluiten nu al de deuren Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Wiele,S.(02 december 2013). Mysterieuze dood Gevallen of overvallen?.Gazet van Antwerpen,4. Geraadpleegd via Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

WLT. (13 december 2013). Vakantieopvang voor kinderen met een handicap: ook in 2014. Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be


VAK-TIJDSCHRIFTEN (WETENSCHAPPELIJK)

Balledux, M., Lange, M. de, Chênevert, C. & Kwok, S. (2010). Alert4You: jeugdzorg vergroot deskundigheid kinderopvang : Kinderopvang leert beter in te spelen op opvallend gedrag. Jeugd en Co Kennis, 4(3), 29-48.

Borgdorff, M. (2011). Duurzaam spelen. GO, 2(7), 6.

Borgdorff, M. (2011). Gun kinderen hun eigen tempo. GO, 2(7), 25-27.

de Zutter, J. (2010). Gratis kinderopvang is een evidentie: interview met Jan Vranken, armoedespecialist. Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme., 5; 26-37.

Gelauff-Hanzon, C. (2007). Spelen is leren: harmonisatie van opvang en educatie voor kleine kinderen. Jeugd en Co Kenis, 1(3), 6-13.

Grietens H. (Mei 2012). Het einde van de pleegzorg in zicht?. Kind en Adolescent. 33. 105-108.

Hol, A. & Heutz, L. (2006). Kantoorurenschool of vrijetijdsparadijs? Buitenschoolse opvang in beweging. Pedagogiek in praktijk magazine, 12(33),20-23.

Jehoel, F.(2003). Kinderopvang in Denemarken: een impressie.Pedagogiek in praktijk magazine, 9(12), 24-27.

Lindauer R. (Mei 2013). Traumasensitief (pleeg)ouderschap. Kind en Adolescent. 34. 114-115.

Maertens, L. (2010). Kinderopvang in de 21ste eeuw: de ideale springplank voor een kansrijk leven. De gids op maatschappelijk gebied: blad met mening,101(3); 14-19.

(Onbekend) (2013). Kwaliteit en werkgelegenheid kinderopvang achteruit wegens bezuinigingen. Pedagogiek in praktijk.(2013). Onderscheid kinderopvang en peuterspeelzalen verdwijnt. Pedagogiek in praktijk.

(Onbekend). (2013).Centrum voor kinderopvang eindelijk gestart. De gids op maatschappelijk gebied. Geraadpleegd via http://www.acw.be/dossiers/welzijn-gezondheid/archief-welzijn-gezondheid/151-centrum-voor-kinderopvang-eindelijk-gestart

Rutgeerts, E. (2013). Een nieuw decreet kinderopvang. Kiddo, 8, 18-19.

Sannen, L. ; Vanpée, K.(2001). Kinderopvang in Vlaanderen: de belangrijkste bevindingen samengevat. Tijdschrift voor welzijnswerk. nr. 236, p. 5-11

Tournier,J.(2009). Sterre handelingsplan? De wereld van het jonge kind. 6,31.

Van Empten, T. (2013)Operatie innesto verliest balans tussen overheid en markt uit het oog. De gids op maatschappelijk gebied. Geraadpleegd via http://www.acw.be/publicaties/de-gids/de-gids-actueel/1279-operatie-innesto-verliest-balans-tussen-overheid-en-markt-uit-het-oog

Van Laecke, N. (2013). Voorlezen een wezenlijk onderdeel van de kinderopvang. Kiddo, 7, 16-19.


BIJDRAGE UIT EEN VERZAMELWERK

Begeer, S., Koot, H., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M. & Stegge, H. (2008). Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme. In R. Didden, B. Huskens (red.), Diagnostiek en ontwikkeling van emotionele vaardigheden bij kinderen met autisme. (pp. 84-101). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Goorhuis-Brouwer, S. (2010). Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen. In J. Bronkhorst, M. Eimers, M. Franken, S. Goorhuis-Brouwer, F. Hakvoort, J. Hendriksen, et al., Spraak, taal en leren (pp. 42-61). Houten: Bohn Saffleu van Loghum. DOI: 10.1007/978-90-313-7836-4

Moss, P. (red.)(2010) Early Childhood Education and Care. From Child Welfare to Child Well-Being, 371-384. Doi 10.1007/978-90-481-3377-2_20

Peeters, P. (2012). Childcare Professionalism in Flanders: An Inside–Outside Perspective, M. Fleer & I. Pramling, Early childhood grows up(pp.131-143).

Putte, E.M. van de, Kamphuis, M. & Kramer, A.W.M. (2013). Hoe signaleren we kindermishandeling in Nederland? In Putte, E.M. van de, Lukkassen, I.M.A., Russel, I.M.B. & Teeuw, A.H. (red.) Medisch handboek kindermishandeling (pp. 395-413). Bohn: Stafleu van Loghum.

Schaufeli, W. & Bakker, A.(2006). Wetgeving op het gebied van arbeid en gezondheid. In Gründemann, R., Smulders, P. & Kwantes, J.H.(red.),De psychologie van arbeid en gezondheid.(pp. 449-459). Bohn Stafleu Van Loghum.

Schreuder P en Timmerman G. (2009). Het woord is aan de groepsleiding. In Minnaert A, Spelberg H.L en Amsing H (red) Het pedagogisch quotiënt. (pp.61-81)Bohn Stafleu van Loghum: Houten.

Segere, M., Hesselink, A. (2011) GGD Amsterdam, Vroegsignalering, toeleiding en preventie in de kinderopvang in Amsterdam. Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering.

Van Brussel, M., Takken, T.(2008). Mentale retardatie en het syndroom van Down. In Takken, T., Van Brussel,M., & Hulzebos,H(red.), Inspanningsfysiologie bij kinderen (pp.174-181). Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum.


EINDWERKEN / BACHELORPROEVEN

Bijnens, K. & Eyckmans, L. (2009). Discriminatie van subtiele verschillen in gelaatsexpressies bij kinderen met autisme aan de hand van een zoektaak met statisch en dynamisch beeldmateriaal [eindwerk]. Leuven: K.U. Leuven.

Boogaard, M., Fukking, R. & Felix, CH(2007).[Masterthese], Vrije Universiteit Amsterdam.

Cafmeyer, V.(2004). Ik ben even anders als jij! Opvangen van kinderen met een specifieke zorgbehoefte in de reguliere kinderopvang. [Eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.

Cammers N. (2010) “De ontwikkeling van een kindvolgsysteem voor baby's en peuters. : Een exploratief onderzoek in de kinderopvang”. [Eindwerk] Leuven: K.U. Leuven. Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen.

D’Argent, C. (2012). Begeleiden van kinderen met angst. Samenstellen van een materiaalkoffer ter ondersteuning van de therapie.[Bachelorpreof]. Kortrijk: KATHO IPSOC. Geraadpleegd via http://doks.katho.be

De Jaeger, E. (2012). (H)echte kinderen? Onderzoek naar good practice voor kinderen en jongeren met hechtingsproblemen. [Bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC. Geraadpleegd via http://doks.katho.be

De Meester N. (2009). “Kinderopvang, geen kinderspel!: over het plaatsgebrek in Limburg en de mogelijke oplossingen”. [Eindwerk]. Heverlee: Sociale School Heverlee.

Demey, N. (2000) Tienerwerking in een buitenschoolse kinderopvang : een kwalitatief onderzoek bij tieners van zeven tot en met twaalf jaar.

Defauw, S. (2008). Een 'blik' op ADHD bij kinderen in de bijzondere jeugdzorg: de constructie van een digitale registratieleidraad in een OOOC en de toepassing hiervan op een aantal gevalsbesprekingen [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.

Dewyn, S. (2001). De buitenschoolse kinderopvang [eindwerk]. Tielt : KATHO.

Dewyn, S.(2001). De buitenschoolse kinderopvang [eindwerk].Kortrijk: KATHO Ipsoc.

Florissoone, S. (2012). Sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen. Een schema met praktijkgerichte tips voor begeleiders van deze doelgroep. [Bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC. Geraadpleegd via http://doks.katho.be

Janssens, H. (2003) Naar pedagogisch verantwoorde kinderopvang : Jannemieke, een gemeentelijke kinderkribbe te Zaventem (1964-heden) in de context van veranderde functies van opvang en zorg[eindwerk] KULeuven Centrale Bibliotheek

Janssens, P. (1992) De bedrijfsgerichte kinderopvang in België : een onderzoek naar de maatschappelijke, economische en ethische motieven[eindwerk] KULeuven Centrale Bibliotheek

Kattouw V. (2005). “Residentiële kinderopvang in Zuid-Afrika: een beschrijvende studie en casuïstiek”. [Eindwerk]. Antwerpen: Lessius Hogeschool, departement Psychologie.

Kerckhof, I. (1994). Kinderopvang : een groeiende keuze van ouders [eindwerk] KULeuven Centrale Bibliotheek

Loones, D. (2012). Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Gericht differentiëren voor slimme kleintjes in de klas. [Bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC. Geraadpleegd via http://doks.katho.be

Meerten, A. (1990). Dagcentrum: meer dan kinderopvang : gezin en kind, twee even belangrijke pijlers [eindwerk] KADOC.

Meulebrouck, F. (2011). Vergelijking van het welbevinden van ouders bij de opvang van hun peuter door een kinderdagverblijf of door een school. [eindwerk]. Brugge: KHBO.

Montegnies, A. (1999). Wie past er straks op mijn kind? Een onderzoek naar de buitenschoolse kinderopvang in Tielt.[einderk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Notelteirs, N. (1989). Beroepsarbeid en kinderopvang: een positieve beleving voor de moeder?. [Eindwerk]. Antwerpen: s.n.

Pareit, T. (2008). Veiligheid in kinderdagverblijven. [Bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC. Geraadpleegd via http://doks.katho.be

Pacquée, E. (2010). Het meten en verbeteren van efficiëntie en kwaliteit in de sector kinderopvang. [Eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc

Peeters, L. (2012). Kinderopvang in Zuid-Afrika: Zanokhanyo Educare Centre in Witzenberg. Een exploratie van de kwaliteit en de rol van cultuurspecifieke elementen en belevingen in de transculturele samenwerking [eindwerk]. Leuven: K.U.Leuven.

Seghers, T. (2007). Onthaalouders gezocht: het gebruik van een campagne en een info-avond om mensen te stimuleren om onthaalouder te worden. [Eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.

Schuyter, V. de (2001). Een zinvolle vrijetijdsbesteding voor maatschappelijk kwetsbare jongeren: de rol van het dagcentrum binnen de bijzondere jeugdzorg [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.

Sondervorst S. (2011). “De vzw Wigwam door de ogen van de moeders: Een kwalitatief onderzoek naar de beleving van inclusieve kinderopvang”. [Eindwerk] Leuven: K.U. Leuven. Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen.

Tandt, J. (2006). Project samenwerkende onthaalouders: een aangepast kader in de praktijk bij vzw " Engelbewaarder" te Izegem. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Van Brabant, S. (2009). Moderne inzichten in de genetische basis van psychische aandoeningen : de analyse van genexpressie gegevens met een toepassing op autisme [eindwerk]. Leuven: K.U. Leuven.

Vandeputte, R. (1979) Kinderopvang voor kinderen van werkende ouders [eindwerk] KULeuven Psych. Pedag. Wet.

Vangheluwe D. (2002). “Buitenschoolse kinderopvang en kinderparticipatie”. [Eindwerk] Torhout: KATHO-departement ReNo.

Vandewoestyne, E. Tevredenheidsonderzoek in een stedelijk initiatief buitenschoolse kinderopvang : een kwalitatief onderzoek bij ouders van 7-8-jarigen.

Verbeke, C. (2005).Buitenschoolse kinderopvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders.[Eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.

Verlersberghe, D. (2003). Kinderopvang in Vlaanderen : kwaliteitsaspecten en inclusie [eindwerk]. Brugge: KHBO.

Vos, K. De (2007). Ouderparticipatie binnen de bijzondere jeugdzorg: bekeken vanuit OOOC Zonnelied [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.


HANDBOEKEN, LOSBLADIGE WERKEN, VERZAMELWERKEN, MONOGRAFIËEN…

Bie, M. de (2011). De relatie armoede en jeugdzorg, of: de bijzondere jeugdzorg tussen 'maatschappelijke noodzaak' en 'maatschappelijke hulpbron' [handboek]. Gent: Politeia.

Clara Barata, M., Yoshikawa, H. (2013). Mixed Methods in Research on Child Well-Being handbook of child well being. Geraadpleegd op 28 december 2013, op http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-90-481-9063-8_114

Declercq, B. & Moons, J. (2007).Hopla. Voel je goed…[handboek]. Leuven: CEGO.

De Croon, K., Van Der Ploeg-Feenstra, M. & Poort, I. ( 2003-2009). Puk en Ko: Speels totaalprogramma voor meertalige peutergroepen. Tilburg: Zwijsen. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

De Fever, F., Hellinckx, W. & Grieten, H. (red.) (2001). Handboek jeugdhulpverlening: een orthopedagogisch perspectief. Leuven: Acco.

De haan, M. (2006). Doe meer met Bas: speel- en leerprogramma bij de Bas-prentenboeken.Heereveen: Groen. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

De vlinder Oisterwijk (z.d). Dagopvang informatie voor ouders.[Brochure] Oisterwijk: De Vlinder.

Faulk, L. (2006). Een vertrouwd adres: opvattingen van Turkse en Marokkaanse ouders over kinderopvang.

F. del Valle, J. (2013).Children in State Care. Geraadpleegd op 28 december 2013, op http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-90-481-9063-8_179

FOD Financiën (2007). De aftrek van kosten voor kinderopvang.Brussel: Federale Overheidsdienst Financiën.

Glerum, E. & Roegholt, M. (1994). Één, twee, hoppelakee: Een methodiek om in peutergroepen met taal te spelen. Den Haag: Haagse Ondersteunings Functie (HOF). Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Hedebouw G en Peetermans A. (2009). “Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest”. [Boek]. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Hellinckx, W., Ghesquière, P. (2008). Als leren pijn doet … : opvoeden van kinderen met een leerstoornis. Leuven: Acco.

Hoex, J. , Kunseler, F. (2008). Tis knap lastig!: omgaan met lastig gedrag op de buitenschoolse opvang. Amsterdam: SWP

Hol, A. &Vaes,M. Handboek management kinderopvang. [handboek] Leuven: CEGO

Janson, D. (2005). Mogelijkheden voor kinderen met beperkingen. Baarn: HB.

Kind en adolescent. (1995). Spelerlei. Handboek spelen en knutselen in de kinderopvang. Geraadpleegd op 28 december 2013, op http://link.springer.com/article/10.1007/BF03060597

Knot-Dickscheit, J., Blommer, L. (2009).De ondertoezichtstelling in de gezinsvoogdij: een effectieve vorm van interventie?. Geraadpleegd op 28 december 2013, op http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-313-7977-4_5

Lobijn A. (z.d). “Codex kinderovang van kleuters en lagere schoolkinderen”. [Losbladig werk] VVSG.

Maes, A. (2013). Kleuterdans met prentenboeken. Leuven: Acco. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Peeters J. (2010). “Vlaamse kinderopvang op een keerpunt: de aanloop naar een decreet”. In Welzijnsgids. (pp 1-16).[Hoofdstuk]. Deurne: Kluwer.

Put, J. (2010). Handboek jeugdbeschermingsrecht [handboek]. Brugge: Die Keure.

Roca, N., Ipenburg, R. & Vanloo, R. (2001). Mijn familie: van de jongste tot de oudste. [handboek]. Averbode.

Schoenmaker, C., Dr. Juffer, F., Prof. van IJzendoorn, M., Prof. Bakermans-Kranenburg, M. (2013). Does Family Matter? The Well-Being of Children Growing Up in Institutions, Foster Care and Adoption. Geraadpleegd op 28 december 2013, op http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-90-481-9063-8_179

Timmerman, K. (2007). Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Leuven: Acco.

UnieKO vzw. (2009). Memorandum van de zelfstandige kinderopvang in Vlaanderen 2009-2015 : strategische keuzes voor de toekomst van de Vlaamse kinderopvang. Beveren: UnieKO.

Van Achteren, P. (2008). De Axenpoppenkast. [handboek]. Leuven: CEGO

Van Bodegraven, N. (2005). Schatgraven: maak een schatkaar van je eigen leven. [handboek]. Amsterdam: SWP.

Viaene, F. (2006). Autisme. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Weyenberg, L. Van (2013). Jaarverslag 2012 [Jaarverslag]. Brussel: Agentschap Jongerenwelzijn.


STATISTIEKEN

De Vlaamse overheid (z.d.). Kind & Gezin [website]. Geraadpleegd via http://www.kindengezin.be

Jongerenwelzijn (2013). Publicaties. [Website]. Geraadpleegd via https://wvg.vlaanderen.be

Kind en gezin. (2013). Capaciteit en aantal kinderen in de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) [Statistieken]. Geraadpleegd op 26 december 2013 via http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/cijfers/Exceltabellen/welzijn/kinderen/Gezinsondersteuning_%20KG/WelzCKG001.xls

Kind en gezin(2011). Kinderopvang 2011 . [website]. Geraadpleegd via http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/kinderopvang/

Kind en Gezin. (2012). Welzijn - Voorzieningen kinderopvang [Statestieken]. Brussel: Lokale Statestieken.

Moons, D. (2012). Eerste graad secundair onderwijs in West-Vlaanderen [Statistieken]. Brussel: Lokale statistieken.

Moons, D. (2012). Kleuteronderwijs in Oost-Vlaanderen [Statistieken]. Brussel: Lokale statistieken.

Moons, D. (2012). Lager onderwijs in Antwerpen [Statistieken]. Brussel: Lokale statistieken.

Pleegzorg vlaanderen (2011). //Registratierapport 2011. // [rapport ]. Geraadpleegd via http://www.pleegzorgvlaanderen.be/files/pages/files/Registratierapport_2011.pdf


JURIDISCH

Ejustice. (2003). Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6: “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen”. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be.

Ejustice. (2013). Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regerign betreffende het basis- en het secundair onderwijs. Geraadpleegd via www.ejustice.just.fgov.be.

Vlaamse Regering. (2009). Besluit van de Vlaamse Regering houdende de beveiliging van de toegang bij kinderopvangvoorzieningen. Geraadpleegd via http://www.juriwel.be/ws/Export/1018130.html

Juriwel (2011). Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders [databank]. Geraadpleegd via http://www.juriwel.be

Juriwel. (2003).Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Geraadpleegd via http://www.juriwel.be/Zoeken/Detail.aspx?DID=1011700&param=inhoud

Juriwel (1997). Decreet inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen. Geraadpleegd op 26 december 2013 via: http://www.juriwel.be/Zoeken/Detail.aspx?DID=1005431&param=inhoud

Juriwel (2011). Juriwel: De Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsregelgeving [Databank]. Geraadpleegd via http://www.juriwel.be

Juriwel (1994). Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie [Omzendbrief]. Geraadpleegd via http://www.juriwel.be

Juriwel (2001). Minisiterieel besluit houdende voorwaarden voor het organiseren van en de bepalingen over de toestemming voor en de subsidiereing van buitenschoolse opvang in aparte lokalen en kinderdagverblijven. [Miniseterieel beluist]. Geraadpleegd via http://www.juriwel.be


POLITIEK

ACW (2013). De koepel van de christelijke werknemersorganisaties. [website]Geraadpleegd op 9 december 2013. http://www.acw.be/

FSO vzw (2012-2013).Over het CAW. [website]. Geraadpleegd via http://www.caw.be/

Lof (2013). [website]. Geraadpleegd via http://lofonline.nl/

Open Vld (2013). Vlaamse kinderopvang eindelijk gestroomlijnd . [website] Geraadpleegd via www.openvld.be

Schryvers K. (13 december 2013). Cijfers over isolatie in gemeenschapsinstellingen bewijzen noodzaak extern toezicht. [Website]. Geraadpleegd via http://www.cdenv.be.

sp.a (2013). Voor uw gezin. [Website]. Geraadpleegd via http://www.s-p-a.be

SP (2012) Kinderopvangnatuurlijk; Standpunten politieke partijen over de kinderopvang; Geraadpleegd op 26 december 2013 via http://www.kinderopvangnatuurlijk.nl/downloads/Standpunten_politieke_partijen_over_de_Kinderopvang.pdf

Vlaamse overheid (z.d.). [website]. Geraadpleegd via http://www.vlaanderen.be/nl/ontdek-vlaanderen

Vogels,M.(2012). Kinderopvang: Decreet van de gemiste kans. [website]. Geraadpleegd via http://www.agalev.be/actualiteit/Nieuwsflash-kinderopvang-decreet-van-de-gemiste-kans_2636.aspx

Wagenvoort, L. & Bosman, H. (2009). Christelijke kinderopvang Natuurlijk. [website]. Geraadpleegd via http://www.kinderopvangnatuurlijk.nl/


VIDEO'S

AskeMedia. (3 oktober 2013).Christelijke kinderopvang natuurlijk.[video]. België: Youtube.

Kinderopvang gun je iedereen. (21 novemeber 2013).Kom op voor kinderopvang! [video]. België: Youtube.