Politieke context

Op deze pagina vind je een alfabetisch overzicht van iedereen zijn politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

De politieke partijen die besproken worden zijn:

 • CD&V
 • Groen
 • Open VLD
 • Pvda
 • Sp.a
 • SP

De maatschappelijke organisaties die besproken worden zijn:

 • ACW
 • CAW
 • CDA
 • De Gezinsbond
 • Vlaams Belang

Politieke Partijen

CD&V

Minister Jo Vandeurzen is verantwoordelijk voor de kinderopvang in Vlaanderen. Hij is Vlaams minister van Welzijn.

Jo%20Vandeurzen.jpeg

Cijfers over isolatie in gemeenschapsinstellingen bewijzen noodzaak extern toezicht:
Staat achter het feit dat er meer extern toezicht moet komen in voorzieningen waar kinderen verblijven. Er werd reeds vastgesteld dat kinderen die er verblijven nergens terecht kunnen met hun verhaal over hoe zij behandelt worden in die voorziening. Katrien Schryvers pleit voor het oprichten van klachtenbureaus die instaan voor de externe klachtenbehandeling m.b.t. de hulp- en dienstverlening die door andere welzijns- en gezondheidsvoorzieningen wordt geboden aan kinderen, jongeren en hun gezinnen

CV%26V.jpg

Groen

Groen is een Politieke partij die Vlaams en progressief is. Tot 2003 heette de partij ‘Agalev’, daarna werd het Groen! Die begin 2012 veranderde naar groen zonder de uitroepteken.
de voorzitter van groen is wouter van Besien. De partij Groen maakt deel uit van de Brusselse hoofdstedelijke regering.
Groen heeft 3 belangrijke pijlers :
- sociale rechtvaardigheid
- pacifisme
- ecologie
Mieke Vogels is tevreden dat het Vlaams Parlement het nieuwe decreet kinderopvang goedgekeurd heeft.

groen.jpg

Kinderopvang moet voor iedereen toegankelijk zijn, elk kind heeft er recht op, en het moet ook betaalbaar zijn.
Kwalitatieve kinderopvang zorgt voor meer gelijke kansen voor kansarmen en anderstalige kinderen in onze samenleving, in ons onderwijs en in het algemeen.
De middelen voor kinderopvang gaan nu vooral naar de hooggeschoolden en niet naar de kansarmen.
Bij de kinderopvang is er nu vooral een voorrangsregel voor de werkende ouders.
Er moeten extra middelen komen om met kansarme kinderen te werken-ook van werkende ouders.
Kinderdagverblijven gaan moeten kunnen bewijzen dat ze een aantal dagen kansarme kinderen hebben opgevangen en dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Er komen als maar meer regels in de kinderopvang en daarom krijgen mensen die met kinderopvang bezig zijn schrik dat ze op de vingers getikt zullen worden omdat ze met een bepaalde regel niet in orde zijn.
Er moet ook een antwoord komen op de vraag die al lang gesteld wordt :hoeveel kost dit alles?(de betaalbaarheid dus) en hoeveel geld er beschikbaar is.


Open VLD

Open VLD is de afkorting voor 'Vlaamse Liberalen en Democraten' Het aantal starters in de kinderopvang is de voorbije twee jaar met een derde gedaald. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister Jo Vandeurzen op een parlementaire vraag van Vera Van der Borght (Open Vld). "Deze daling kan dramatische gevolgen hebben voor het aantal plaatsen in de kinderopvang in de toekomst", vreest ze. Open Vld vraagt dat minister Vandeurzen snel ingrijpt en niet wacht tot 2015 tot het nieuwe decreet over kinderopvang in werking treedt.

In 2010 startten 292 opvanginitiatieven in de kinderopvang, terwijl er dat vorig jaar slechts 189 waren, ofwel een daling met 33 procent. Nochtans lanceerde Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, twee jaar geleden zijn Actieplan Zelfstandige Kinderopvang om het aantal stopzettingen in de zelfstandige kinderopvang te stoppen.

"Deze cijfers tonen echter aan dat het actieplan niet werkt. De financiële leefbaarheid van het zelfstandig initiatief in de kinderopvangsector komt in het gedrang en dat hypothekeert de ganse kinderopvangsector", aldus de Open Vld'ster. De zelfstandige kinderopvang is goed voor 40.000 plaatsen in Vlaanderen, ofwel bijna de helft van alle opvangplaatsen in de voorschoolse opvang.

Voor Open Vld zorgt het IKG-systeem voor problemen. In het systeem van inkomensgerelateerde ouderbijdragen in de zelfstandige kinderopvang bepalen de zelfstandige opvanginitiatieven niet langer vrij de ouderbijdrage, maar zijn deze inkomensgerelateerd, zoals bij de erkende, gesubsidieerde sector. In ruil krijgen ze van Kind & Gezin een vergoeding per dag per plaats. Omwille van een grotere financiële zekerheid stapten 40 procent van de zelfstandige initiatieven in het systeem. Maar door het toenemende succes werd het IKG-systeem onbetaalbaar en beperkt de minister nu de instroom.

Vera Van der Borght vraagt minister Vandeurzen nu al ondersteunende maatregelen te nemen in afwachting van het nieuwe decreet met een uniform financieringssysteem, dat pas in 2015 van kracht wordt.

Belga

(2012). Geraadpleegd op 12 december 2012, op http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1400676/open-vld-vreest-plaatsgebrek-in-kinderopvang.aspx/

LogoOpenVLD.jpg

Pvda

Pvda is de afkorting voor 'Partij van de arbeid'. In deze partij vindt men dat ouders werk en zorg goed moeten kunnen combineren. Daarvoor vinden zij een hoogwaardige en betaalbare kinderopvang cruciaal. Kinderopvang is goed voor kinderen op vlak van de persoonlijke ontwikkeling. In de afgelopen kabinetsperiode is de kinderopvang met meer dan 100.000 plaatsen uitgebreid. Er moeten nog meer plaatsen bijkomen en de opvang moet bovendien beter worden en naadloos aansluiten op het onderwijs. Ook voor ouders die met onregelmatige werktijden voor de samenleving essentiële taken vervullen (zorg, veiligheid, etc.) moet kinderopvang beschikbaar zijn. (http://lofonline.nl/)

Logo%20Politieke%20partij_Pvda.jpg

Sp.a

Sp.a is de afkorting van Socialistische Partij Anders. Deze politieke partij pleit voor een integrale jeugdzorg met meer consulenten en een zorgvraag en preventiegerichte aanpak. Volgens hen is een hervorming van de jeugdzorg hard nodig. Zo blijkt ook uit verschillende cijfers. 26 687 minderjarigen zitten in de bijzondere jeugdzorg en 3 736 jongeren staan op de wachtlijst.

Er wordt gepleit voor een trajectbegeleider die zorgt voor een samenhangende aanpak met aandacht voor de rechten van de kinderen/jongeren. Het is belangrijk dat er naar de jongeren wordt geluisterd.

(Sp.a, 2013)

logo%20spa.jpg

SP

Kindgebonden budget
Om de keuzevrijheid in de verdeling tussen arbeid en zorg voor ouders te vergroten, moet er meer geïnvesteerd worden in gezinnen en in een gezinsvriendelijker beleid. De kinderbijslag, het kindgebonden budget en diverse andere regelingen moeten worden samengevoegd tot één kindgebonden budget voor alle gezinnen. Er moet een belastingsvrijesom komen voor ieder huishouden, die meer keuzevrijheid biedt ten aanzien van arbeid en zorg, zodat gezinnen zelf kunnen kiezen voor de manier waarop ze de opvang van kinderen regelen. Een van de manieren waarop de overheid financieel bijdraagt aan het evenwicht in werk en zorg is via de kinderopvangtoeslag. De uitgaven hieraan zijn in een paar jaar tijd sterk opgelopen, van 700 miljoen naar 2,6 miljard euro, terwijl de arbeidsdeelname van vrouwen veel minder hard is gestegen. De voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvang toeslag moeten daarom worden aangepast. De ChristenUnie is voor invoering van een eigen bijdrage bij kinderopvang. Over het eerste dagdeel van opvang wordt geen toeslag uitgekeerd. Dit geldt voor maximaal één kind in een ge zin. Hiernaast wordt de kinderopvangtoeslag gemaximeerd op zes dagdelen opvang per week. Over het aantal uren dat daarboven komt, wordt geen toeslag meer uitgekeerd.

splogo141.gif

Maatschappelijke organisaties

ACW

Het ACW is de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het ACW en z'n partnerorganisaties komen op voor een leefbare, solidaire en rechtvaardige samenleving. Samen vertolken ze de zorg van vele gewone mensen. Maar daar blijft het niet bij: het ACW zoekt met hen naar oplossingen. Stem en daadkracht dus: wij geven graag stem aan de samenleving.
(http://www.acw.be/ ).


CAW

CAW is de afkorting voor Centrum Algemeen Welzijnswerk. Deze maatschappelijke organisatie biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Het is zeer eenvoudig om contact op te nemen, omdat het CAW heel laagdrempelig is. Ook is het vlot bereikbaar en zijn er geen wachtlijsten. Bovendien is de aangeboden eerste hulp gratis.

De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. De hulpverleners gaan samen met de hulpvragers op zoek naar een oplossing die in de mogelijkheden van jezelf en jouw omgeving te vinden zijn. Zij verwijzen ook door naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die uw sociale rechten kunnen verzekeren. Het CAW komt op deze manier op voor een versterkt welzijn, voor jou, je omgeving en de bredere samenleving. (http://www.caw.be/ ).

logo%20Maatschappelijke%20Party_%20CAW.png

CDA

CDA wil ervoor zorgen dat ouders hun werk en de zorg voor kinderen blijven combineren. Flexibele arbeidstijden kunnen ouders hierbij helpen. Hiervoor heeft CDA samen met GroenLinks een initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken ingediend. Hiervoor nemen ze enkele initiatieven zoals investeringen in kinderopvang, de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van de inkomsten. Het CDA helpt mee om de kinderopvangtoeslag af te bouwen. Hierbij denken ze bijvoorbeeld aan de kinderopvang niet per dagdeel af te rekenen maar per uur.

cda_logo.jpg

De Gezinsbond

De opsluiting van minderjarige delinquenten:
Ze gaan akkoord dat minderjarigen die strafbare feiten gepleegd hebben tijdelijk opgesloten worden, zolang alles rechtvaardig is. Ze hechten veel belang aan de kinderrechten en ondersteunen hun standpunt door te vermelden dat een delinquente jongere die een gevaar voor de maatschappij vormt een sanctie opgelegd kan krijgen. Ook wordt er vermeld dat minderjarigen steeds vlugger beschouwd worden als feitelijk handelingsbekwaam, m.a.w. dat de jongere kan instaan om zelfstandig zijn rechten en plichten uit te oefenen.

De%20gezinsbond.jpg

Vlaams Belang

Aandacht voor kinderopvang.
De vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) heeft per gemeente in Vlaanderen een overzicht opgesteld van de capaciteit van opvangvoorzieningen voor kinderen. Kinderopvang moet een aandachtspunt blijven. Dat is geen gemakkelijke opdracht: je moet beschikken over geschikte locaties, voldoende personeel vinden, een goede organisatie draaiende houden….allemaal geen sinecure. Maar onze kinderen hebben recht op een optimale opvang, dat staat voor het Vlaams Belang buiten kijf. Ook al ligt de kost daarvan hoog. Een gemeente moet haar prioriteiten kennen.

logo.png