Organisaties

Op deze pagina vind je een alfabetisch overzicht van iedereen zijn organisaties. De organisaties die besproken worden zijn:

 • ACW
 • Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding
 • Centrum voor kinderopvang de koepel
 • CIG De Merode - Centrum voor Integrale Gezinszorg
 • Crejaksie
 • IBO - Kind En Gezin
 • Kind & Gezin
 • Kinderopvang Bond Moyson
 • Kinderopvangfonds
 • Kohnstamm Instituut
 • Landelijke kinderopvang
 • NVK
 • Oikoten
 • Oppas +
 • Opvoedingspunt
 • Platform VG
 • Riagg
 • SEIN
 • Sociaal huis
 • Stichting Downsyndroom
 • Stichting MEE

ACW1

Doel:
Het ACW is de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het ACW en z'n partnerorganisaties komen op voor een leefbare, solidaire en rechtvaardige samenleving. Samen vertolken ze de zorg van vele gewone mensen. Maar daar blijft het niet bij: het ACW zoekt met hen naar oplossingen. Stem en daadkracht dus: wij geven graag stem aan de samenleving.

Taken:

 • Beleid bewegen: Het ACW luistert naar de zorgen van mensen en probeert er een oplossing voor te zoeken. Er ligt veel zwerfvuil op de straat, kinderen hebben geen plek om te spelen, senioren vinden geen betaalbaar rusthuis. Het ACW zoekt steeds naar rechtvaardige en duurzame oplossingen. Zodat iedereen een plek heeft in de samenleving. Soms kunnen mensen de problemen niet alleen wegwerken.
 • Beweging maken: Het ACW is een brede sociale beweging in Vlaanderen. De vele duizenden vrijwilligers tref je aan in bijna elke Vlaamse en Brusselse gemeente. Die vrijwilligers bewegen je buurt. Ze ijveren voor een veilige schoolomgeving, voor voldoende kinderopvang, voor een gezond milieu. Ze voeren actie voor meer sociale woningen, voor rechtvaardige belastingen, voor werk en voor een inkomen voor iedereen. Het ACW luistert naar wat mensen bezighoudt in hun omgeving. Het brengt mensen samen, zoekt naar blijvende oplossingen voor problemen. Het zet mensen in beweging zodat die sterk genoeg staan om zelf de problemen in hun buurt aan te pakken. In wijk en buurt, regio en gemeente pakt het ACW de zorgen van mensen aan. Met vele geïnteresseerden en betrokkenen. Met acties en petities, met dossiers en voorstellen zet het ACW de samenleving in beweging.
 • Samen voor een diverse samenleving: Op straat, op school, op het werk of in het dorp zien we steeds meer mensen met verschillende kleuren. Maar dikwijls kennen we onze buren uit andere culturen niet echt. Daarom willen we contacten leggen met verenigingen waar etnisch-culturele minderheden actief zijn.
acw.jpg

Externe link naar deze organisatie: http://www.acw.be/over-acw


Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding2

cjgb.jpg
Het Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding is een ambulante voorziening, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling Bijzondere Jeugdbijstand.
Het CJGB heeft twee herkenningen. Ten eerste huisbegeleiding (categorie 5) en ten tweede Begeleid Zelfstandig Wonen (categorie 6).
Het CJGB is bezig met zo'n 40 gezinnen in de herkenning huisbegeleiding. En in de herkenning Begeleid Zelfstandig Wonen zijn ze bezig met 16 jongeren.
Deze organisatie werkt rond het arrondissement Kortrijk.

Het Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding is gevestigd in de Beheerstraat 68 te 8500 Kortrijk.

Externe link naar deze organisatie: http://www.cjgb.be/cjgb/


Centrum voor kinderopvang de koepel3

Een ‘Centrum voor Kinderopvang’ is een groep van opvangvoorzieningen die lokaal of regionaal samenwerken om hun opvangaanbod af te stemmen op de lokale of regionale behoeften. Zij formuleren hiertoe een gezamenlijk sociaalpedagogisch project waarbij ze rekening houden met de drie maatschappelijke functies van de kinderopvang. ( de economische, de sociale en de educatieve functie .)
De gezamenlijk geformuleerde visie wordt vertaald in een gezamenlijk opnamebeleid, een gecoördineerde behandeling van aanvragen een versterking van de kwaliteit.
Daarbij gaat aandacht naar de toegankelijkheid van de kinderopvang voor gezinnen uit alle doelgroepen.
In Kortrijk is er een ruim aanbod aan diensten voor kinderopvang.

logo%20koepel%20definitief%20oranje.jpg

Een aantal van deze diensten hebben zich verenigd. Deze samenwerking is het centrum kinderopvang of CKO De Koepel.
De bedoeling van CKO De Koepel is voorzien in een afgestemd aanbod voor alle kinderen. Dit onder meer door een doorzichtig inschrijvingssysteem en een intense samenwerking tussen de aangesloten partners, maar ook met andere diensten.
Dit samenspel ondersteunt de aangesloten diensten in de uitbouw van de kwaliteit en het wegwerken van witte vlekken.
Zo ontstaat nog meer ruimte om te spelen, te werken en te groeien.
Contactgegevens:
Condédreef 16a
8500 Kortrijk
E-mail: eb.kjirtrok|named.arabrab#eb.kjirtrok|named.arabrab
http://www.ckodekoepel.be/


CIG De Merode - Centrum voor Integrale Gezinszorg4

Missie
CIG De Merode is een Centrum voor Integrale Gezinszorg. Het wil via residentiële en ambulante/mobiele hulpverlening de verbondenheid binnen het gezin en van het gezin met de samenleving wil helpen realiseren, versterken of herstellen. Het centrum biedt opvang, verblijf en begeleiding aan ouders en hun kinderen, waarbij door een problematische gezinssituatie desintegratie dreigt. De hulpverlening steunt op structuur, stabiliteit en verbondenheid in het gezin. De zorg voor de komende generatie staat centraal.

Integrale gezinszorg
CIG de Merode biedt integrale hulpverlening, dit wil zeggen dat de hulpverlening zich zicht op het hele gezin en op de context van elk persoon. De begeleiding omvat de verschillende terreinen en niveaus van de gezinsproblemen en er is een traject mogelijk van intake tot en met nazorg.

Contactgegevens
Website: http://www.terloke.be/gezinsondersteuning

Adres: Heilanders 11
2350 Vosselaar

e-mail: eb.ekolret|ofni#eb.ekolret|ofni


Crejaksie5

Crejaksie vzw is een autonome jeugddienst van de Liberale Mutualiteit. Zij verzorgen tijdens de vakanties (krokus-, paas-, zomer-, herfst-, kerstvakantie) kampen voor personen tussen vijf en dertig jaar. Hun doel voor deze vakanties houdt in dat ze de kinderen en jongeren willen aanzetten tot zowel creativiteit als activiteit.

Kampen:

 • Met zeer divers van thema’s;
 • Ze vinden plaats op verschillende plaatsen zoals de kust, binnenland (vb. Luik-Vieuxville), buitenland (vb. Spanje-L'estartit);
 • Zowel zomer- als ook wintervakanties;
 • Voor leeftijden van vijf tot dertig jaar.

De monitoren worden door Crejaksie vzw zelf opgeleid door een basiscursus1 waarvan ze kunnen genieten. Hierin komen verschillende aspecten van een monitor aanbod.

Naast deze cursus zijn ook nog andere diverse cursussen:

Startcursussen

 • Koffercursus (voor monitoren)
 • Basiscursus: monitor voor personen met een handicap
 • Basiscursus: animator in het jeugdwerk1
 • Basiscursus ski- of snowboardmonitor (vanaf 18 jaar)
 • Instapcursus

Vervolmakingscursussen

 • Technische ski- of snowboardstage 18 jaar
 • Bagagecursus monitor
 • Bagagecursus specialist
 • Bagagecursus vakantieverantwoordelijke

Specialisatiecursussen

 • Aspirant, begeleiden van groepen
 • Coördinatorcursus = Hoofdanimator in het jeugdwerk
 • Cursus specialist – monitor buitenland

Contactgegevens

Crejaksie vzw
Gerselarendries 11
1850 Grimbergen
T 02 537 79 18
F 02 537 92 67
www.crejaksie.be

crejaksie.jpg

IBO - Kind En Gezin6

Een IBO is een initiatief voor buitenschoolse opvang. Het kind wordt er opgevangen samen met andere kleuters of kinderen van de lagere school. De opvang gebeurt in lokalen die specifiek voor opvang zijn ingericht, voor en na de schooluren en tijdens vakantiedagen. Het vervoer van de school naar het IBO of omgekeerd is op een veilige manier geregeld. Er zijn reeds IBO’s vanaf 8 plaatsen, maar er zijn ook grotere. De prijs ligt tussen de wettelijke grenzen. Het IBO is erkend door Kind en Gezin.

Externe link naar deze organisatie : http://www.kindengezin.be/kinderopvang/opvang-zoeken/soorten-kinderopvang/ibo/


Kind & Gezin7

Doel:
Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Taken:

 • Kind en Gezin informeert en begeleidt iedereen met een adoptiewens doorheen de volledige adoptieprocedure. Specifiek gebeurt dat door de het Vlaams Centrum voor adoptie (VCA): een dienst binnen Kind en Gezin.
 • Kind en Gezin organiseert zelf geen opvang, maar treedt op als algemene regisseur van de kinderopvang in Vlaanderen en in Brussel. Dit geldt zowel voor de opvang van allerkleinsten als voor de opvang van de kinderen uit het basisonderwijs.
 • Kind en Gezin begeleidt elke (aanstaande) ouder van bij de zwangerschap tot het kind 3 jaar is met informatie, praktische tips, ondersteuning, … Onze dienstverlening is gratis.

Externe link naar deze organisatie: http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/wat-doen-we/


Kinderopvang Bond Moyson8

Bij Bond Moyson kunt u terecht voor kinderopvang maar ook voor thuisopvang als uw kinderen ziek zijn.
Thuisoppas kan hier ook voor kinderen met een zorgbehoefte.

bond%20moyson.jpg

Als uw kind ziek is, kunt u bij Bond Moyson beroep doen op een kinderoppasser met ervaring die bij u thuis komt. Deze oppasser biedt uw kind de nodige zorgen en aandacht.
De kinderoppas kan de maaltijden voor het kind bereiden en het toedienen van medicatie. De oppas zorgt er voor dat het kindje een leuke tijd beleefd maar respecteert hier ook de nodige rust van uw kind. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar met werkende ouders kunnen beroep doen op deze kinderoppas.
Op de website kunt u duidelijk vinden in welke provincie/ regio deze organisatie plaats vindt. (Website: www.ctz.be) op deze website kunt u duidelijk de contactgegevens van uw regionale Bond Moyson vinden
Het is wel vereiste een doktersattest te hebben van het kind waar opgepast moet worden. Opvang is mogelijk van maandag tot zaterdag van 7 uur tot 21 uur.


Kinderopvangfonds9

Het Kinderopvangfonds wil bijdragen aan betere mogelijkheden voor kinderopvang in Nederland vanuit het perspectief van kind en ouder. Het Kinderopvangfonds richt zich niet primair op kinderopvangorganisaties maar op een optimale opvang- en opvoedingsomgeving voor kinderen. Met het ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven streeft Het Kinderopvangfonds onder andere naar het verhogen van de variëteit en kwaliteit van de kinderopvang.

Daarnaast stimuleert Het Kinderopvangfonds:

- een betere aansluiting van het aanbod van de kinderopvang op de wensen van ouders;
- initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk debat over het gewenste voorzieningenniveau voor het kind
- kennisdeling op het gebied van een optimale opvang en opvoedingsomgeving voor kinderen.

Hun missie: 'Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve en kwalitatieve kinderopvangvoorzieningen, in de breedste zin van het woord, vanuit het perspectief van kind en ouder.'
Op initiatief van de stichting Kintent is Het Kinderopvangfonds in 2006 opgericht als zelfstandig fonds, met een onafhankelijk bestuur. De bestuursleden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en de kinderopvangwereld maar treden, in hun functie bij Het Kinderopvangfonds, niet op als vertegenwoordiger van enige andere organisatie.
Het Kinderopvangfonds is aangesloten bij de Vereniging Fondsen in Nederland.

Het Kinderopvangfonds
Postbus 556
2501 CN DEN HAAG
e: ln.sdnofgnavporednikteh|ofni#ln.sdnofgnavporednikteh|ofni
t: (070) 376 59 21

Externe link naar deze organisatie: http://www.hetkinderopvangfonds.nl/

klo.png

Kohnstamm Instituut10

Het Kohnstamm Instituut is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het instituut maakt sinds oktober 2009 deel uit van de UvA Holding. Het Kohnstamm Instituut is gespecialiseerd in opdrachtonderzoek en opereert zelfstandig op de markt van onderzoeksprojecten. Centrale doelstelling is het ontwikkelen en verspreiden van kennis op bovengenoemd onderzoeksdomein. Kernthema’s in het onderzoek zijn het bevorderen van kansen van kinderen en jongeren en het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het Kohnstamm Instituut werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers. Hiertoe behoren onder andere overheden (zoals ministeries en gemeenten), het onderwijsveld, expertisecentra en werkgeversorganisaties (zoals ECPO, PO-Raad, VO-raad, MBO-raad, de Onderwijsraad, Kennisnet) en het bedrijfsleven.

Bezoekadres: Plantage Muidergracht 24 1018 TV Amsterdam
Postadres: Postbus 94208 1090 GE Amsterdam
Telefoon: 020-525 1226
E-mail: ln.avu.mmatsnhok|rces#ln.avu.mmatsnhok|rces

klo%281%29.png

Landelijke kinderopvang11

Landelijke Kinderopvang organiseert kinderopvang op maat van ouders en kinderen van 0 tot 12 jaar. De landelijke kinderopvang maakt gebruikt van verschillende opvang mogelijk heden namelijk: Bij onthaalouders thuis, in Stekelbees dit is een buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijven en buurtcrèches voor baby’s en peuters en zomeropvang in een bedrijf voor de kinderen van de werknemers. Deskundigheid, betrokkenheid en creativiteit is bij de Landelijke kinderopvang zeker te vinden. Een kwaliteitsvolle opvang is zeer belangrijk. Het is een kwaliteitsvolle opvang, waar het er warm en persoonlijk aan toe gaat.
Landelijke Kinderopvang organiseert met hun partners enkele projecten in de kinderopvang.

landelijke%20kinderopvang.jpg

Enkele projecten zijn:
-Gezonde voeding en tussendoortjes in de kinderopvang
- Spring in 't veld
-Stilstaan is verdergaan
-Buitenspelen? Nooit vervelen!
-SMOS
-Zorgend netwerken
-Clusterdiversiteitsplan
-Buitengewoon lekker in de opvang
-Een (taal)bank vooruit

Het is kinderopvang op maat van kinderen maar alsook op die van de ouders.
Men vindt het ook belangrijk dat de medewerkers en partners zich op hun plaats voelen.
Iedereen die tot Landelijke Kinderopvang betrokken is moet zichzelf kunnen zijn, verbonden zijn met elkaar en met de organisatie.
Op de site is er een duidelijk overzicht van de regiokantoren, verantwoordelijken, ..
Er is ook duidelijk te vinden waar er een opvang aanwezig is en waar niet.

Contact gegevens:
site: http://www.landelijkekinderopvang.be/
HELPDESK Landelijke Kinderopvang 070 246041
We zijn bereikbaar elke werkdag van 9 tot 14u
Je kunt bij hun terecht met al je vragen.
HOOFDKANTOOR Landelijke Kinderopvang
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal
tel 016 24 39 81 - fax 016 24 39 76
e-mail: eb.gnavporedniKekjilednaL|laahtno#eb.gnavporedniKekjilednaL|laahtno


NVK12

Algemene informatie:
NVK staat voor Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Het doel van deze vereniging is om de kwaliteit van de zorg voor zieke en gezonde kinderen van de geboorte tot de volwassenheid te bevorderen.
Met andere woorden, ze zorgen voor volgende zaken:

 • Bevorderen van de gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren;
 • Verbeteren van de kwaliteit van de zorg;
 • Bevorderen van de ontwikkeling van richtlijnen, protocollen en indicatoren voor de kindergeneeskundige zorg in de Nederlandse praktijk;
 • Bevorderen van goede scholing voor kinderartsen;
 • Bevorderen van goede na- en bijscholing van kinderartsen en andere professionals die bij de gezondheidszorg voor kinderen betrokken zijn;
 • Opkomen voor de belangen van kinderartsen.

Via deze link ga je naar de website, daar is nog heel wat meer info te vinden!
http://www.nvk.nl/DeNVK.aspx

Contact gegevens:

NVK
Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)30 282 3 306
Fax +31 (0)30 282 3 301
Email: ln.kvn|kvn#ln.kvn|kvn

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
routebeschrijving Domus Medica

Pers:
bel (030) 282 3 304, Anneke van Wijngaarden, externe communicatie en public affairs, bij geen gehoor of buiten kantooruren mail ln.kvn|nedraagnjiwnav#ln.kvn|nedraagnjiwnav, u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Officiële naam:
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

NVK.jpg

Oikoten13

Alba is werkgever van diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling binnen de jeugdzorg. Zo worden er diensten voor herstelbemiddeling, leerprojecten en gemeenschapsdiensten aangeboden. Maar Alba organiseert ook time-outprojecten en de onthemende staptochten van Oikoten.

Oikoten spitst zich toe op jongeren die weinig of geen perspectief meer hebben in hun leven. Dankzij de onthemende staptochten kunnen ze hun leven terug in eigen handen nemen. De eerste tocht werd gehouden in 1982. Sinds dan stappen er ongeveer negen jongeren per jaar naar Santiago de Compostela of een andere verre bestemming. Dit gebeurt alleen of per twee met een begeleider. Gemiddeld wordt er 1800 à 2500 km gewandeld. Er wordt nadruk gelegd op zeer eenvoudige dingen: rondtrekken met een rugzak en een tent en weinig geld, dit 3 à 4 maanden lang.

Naast de staptochten worden er door Oikoten ook een aantal werkprojecten georganiseerd. De jongere woont dan enkele maanden bij een gastgezin dat gelegen is op een afgelegen plek in de natuur. De bedoeling is dat de jongere meehelpt met alle dagelijkse activiteiten van het gezin.

De projecten geven de jongeren een nieuwe kans, ze kunnen weer grip krijgen op hun leven en kunnen loskomen van hun verleden. Op die manier kijkt de omgeving ook anders naar de jongeren.

Contactgegevens:
Brusselsesteenweg 78, 3020 Herent
016/84 67 33
eb.abla|netokio#eb.abla|netokio
www.alba.be

logo%20oikoten%20def%20kleine%20resolutie%5B2%5D.jpg

Oppas +14

Oppas+ is een organisatie van de Christelijke mutualiteit die in verschillende regio’s actief is. Dit is een oppasdienst voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar met een chronische ziekte of beperking.
Oppas+ bied thuisoppas en dit met de hulp van de enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers bieden een zorgzame aanwezigheid aan de jongeren en bieden hun ook gezelschap als de ouders een op stap gaan en geen geschikte oppas vinden.
Om een oppas te contacteren kunnen de ouders een aanvraag indienen bij de oppasdienst.
De vrijwilligers begeleiden de jongeren bij het eten en toilet bezoek, doen kleine zorgtaken, activiteiten met de kinderen, … De vrijwilligers voeren geen huishoudelijke of verpleegkundige taken uit!

oppas%2B.jpg

Bij de eerste aanvraag wordt er een huisbezoek gepland bij de cliënt thuis. Dan komt er een coördinator bij de cliënt langs om extra uitleg te geven, gegevens van de cliënt te verzamelen, vanuit al deze gegevens zoeken de ouders samen met coördinator een oplossing en geschikte oppasser. De oppas gebeurd ook altijd in de thuissituatie.
De kostprijs voor deze opvang is : 07u tot 24u:€2,50/uur en 22u-07u: €25 forfait.
Het gezin moet verhoogde kinderbijslag ontvangen. Een oppasbeurt duurt minimum 2 uur.
Meer informatie is te vinden bij de Christelijke mutualiteit in uw regio of de website van cm.

http://www.cm.be/binaries/108/CMoppasplusLR_tcm383-115432.pdf


Opvoedingspunt15

Algemene informatie:

Opvoedingspunt is het samenwerkingsinitiatief van de gemeenten Deinze, De Pinte, Nazareth en Nevele. Ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken kunnen er terecht voor al hun kleine en grote vragen over opvoeding. Er is een opvoedingspunt in Deinze, Pinte, Nazareth en Nevele. Elk opvoedingspunt heeft een infotheek waar je een uitgebreid aanbod aan folders, brochures, tijdschriften en ook enkele boeken vindt die misschien al een eerste antwoord op je vraag geven. Ook kan er een afspraak gemaakt worden met de opvoedingspunters. Zij helpen je graag verder in je zoektocht. (http://www.opvoedingspunt.be/)

Takenpakket van de deskundige medewerkers van Opvoedingspunt:

 • Luisteren naar de vragen en verhalen over opvoeding
 • Tips en informatie geven over opvoeding
 • Indien nodig emotionele ondersteuning bieden
 • Indien nodig doorverwijzen naar een organisatie die een gepast antwoord op jouw vragen kan bieden.

Contactgegevens:

Telefoon Deinze: 09 381 68 70 (Opvoedingspunt Deinze)
Telefoon De Pinte: 09 242 93 42
Telefoon Nazareth: 09 382 81 10
Telefoon Nevele: 09 371 90 99
Adres Deinze: Mouterijdreef 22 , 9800 Deinze
Adres De Pinte: Bommelstraat 33 bus 22, 9840 De Pinte
Adres Nazareth: Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Adres Nevele: Graaf Van Hoornestraat 26, 9850 Nevele
E-mail Deinze: eb.tnupsgnideovpo|eznied#eb.tnupsgnideovpo|eznied
E-mail De Pinte: eb.tnupsgnideovpo|etniped#eb.tnupsgnideovpo|etniped
Website: Opvoedingspunt - home page

logo%20Organisatie%20_%20Opvoedingspunt.png

Platform VG16

Het is de koepel van vrijwel alle organisaties van en voor (ouders van) mensen met verstandelijke beperkingen.

Missie
De gezamenlijke achterliggende missie is: “In de samenleving voorwaarden scheppen en kaders creëren die bevorderen dat mensen met een verstandelijke beperking welkom zijn in de samenleving, hun eigen leven kunnen leven, en kunnen participeren in deze samenleving”.
Doelstellingen
Platform VG gaat uit van de volgende doelstellingen:

 • Behartigen van collectieve belangen op landelijk niveau van mensen met verstandelijke beperkingen en hun ouders/vertegenwoordigers.
 • Communiceren met organisaties uit de brede achterban van de VG-sector.
 • Aandacht voor de verbinding van het beleid op lokaal/regionaal niveau met het landelijke beleid.
 • Het realiseren van maximale keuzevrijheid voor mensen met verstandelijke beperkingen en hun ouders/vertegenwoordigers, op alle terreinen van het leven.
 • Mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verwanten betrekken bij de belangenbehartiging en gebruik maken van ieders kennis en ervaring.
 • Communiceren in eenvoudige taal.

Meer informatie over deze organisatie staat op volgende site:
http://www.platformvg.nl/Home

Contactgegevens:
Bezoekadres
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht

Postadres
Postbus 1223
3500 BE Utrecht

Telefoon
030 27 27 300

Mailadres
ln.gvmroftalp|ofni#ln.gvmroftalp|ofni


Riagg17

Algemene informatie:

Riagg is de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Er is een Riagg te vinden in Rijnmond, Maastricht, Amersfoort en vele andere plaatsen. Hieronder vind je meer informatie over de Riagg in Rijnmond.(https://www.riaggrijnmond.nl/)

Riagg Rijnmond biedt goede psychische en psychiatrische zorg aan kinderen en jongeren, volwassenen, ouderen en anderstaligen. Ze zijn gespecialiseerd in de aanpak van complexe problematiek. Er is een behandelingsaanbod voor angst, gedrag, geheugen, onverklaarde lichamelijke klachten, ontwikkeling van het kind, persoonlijkheid, psychose, stemming, trauma zwangerschap en anderen. Om uitgebreid te weten voor welke psychische klachten je bij hen terecht kunt klikt je op volgende link : Riagg Rijnmond-Psychische klachten

Contactgegevens:

Telefoon: 010 - 440 24 02
Fax: 010 - 440 25 00
Website: Riagg Rijnmond-Home page
Adres : Rijnmond Rotterdam, Mathenesserlaan 208, 3014 HH Rotterdam

logo%20Organisatie%20_%20Riagg%20rijnmond.gif

SEIN18

SEIN is een interdisciplinair onderzoeksinstituut, gericht op beleidsondersteunend onderzoek. Het zwaartepunt ligt op sociale en sociaal-economische onderwerpen. Daarnaast organiseert SEIN ook opleidingen voor specifieke doelgroepen

Hun missie

SEIN voert fundamenteel en toegepast onderzoek uit naar diversiteit, (on)gelijkheid en identiteit. Diversiteit verwijst naar socio-demografische kenmerken die de sociale positie van individuen en groepen en hun interacties bepalen: bv. gender, etniciteit (kleur, cultuur, taal, religie), klasse, leeftijd en handicap. De term ongelijkheid verwijst naar de ongelijke machtsrelaties en uitsluitings­mechanismen die vaak gepaard gaan met identiteiten en identiteitsverschillen.

Het onderzoek van SEIN dekt zowel de economische alsook de sociale en ethische dimensies van diversiteit in de hedendaagse samenleving. Daarnaast ondersteunt SEIN acties die gelijke kansen en inclusie willen bevorderen.

Externe link naar deze organisatie : http://www.uhasselt.be/SEIN


Sociaal huis19

Algemene informatie:

Iedereen kan in het Sociaal huis terecht met alle vragen rond sociale dienstverlening. De medewerkers helpen je om het aanbod van diensten te begrijpen en zoeken samen met je uit waar je het best met je vraag terecht kan. Meestal krijg je al meteen een eerste antwoord. Als dit niet mogelijk is geven de medewerkers van het Sociaal Huis zoveel mogelijk informatie mee en maken ze voor jou een afspraak met de juiste dienst. (http://www.kortrijk.be/leven-en-welzijn/sociaal-huis)

In het Sociaal Huis kan je terecht voor informatie over (http://www.desocialekaart.be):

 • kinderopvang, diensten voor senioren, thuiszorg, poetshulp, maaltijden-aan-huis, …
 • sociale huisvesting en woonbegeleiding, huisvesting voor ouderen, dagverzorgingscentra, dienstencentra, …
 • specifieke hulp zoals: financiële steun, individuele toelages, schuldhulpverlening, budgetmeter, crisisopvang, ondersteuning, zorgkas,…
 • sociale rechten, noden en problemen
 • gratis juridische info en advies
 • hulp bij het invullen van allerlei papieren en formulieren
 • consultaties van diensten zoals: het fonds voor arbeidsongevallen, de Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de dienst personen met een handicap, …

Contactgegevens :

Telefoon: 056 24 42 22
E-mail: eb.kjirtroksiuhlaaicos|ofni#eb.kjirtroksiuhlaaicos|ofni
Website: sociaal huis kortrijk - home page
Adres : Budastraat 27 , 8500 Kortrijk

logo%20Organisatie%20_%20Sociaal%20huis%20kortrijk.png

Stichting Downsyndroom20

Algemene informatie:
Doel:
De Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op het initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie.
Het doel is om alles dat kan bijdrage tot de ontwikkeling en ontplooiing te bevorderen, zo streven ze ernaar integratie in de maatschappij te stimuleren en zo normaal mogelijk te leven.

Taken:

 • Inventariseren van de kennis over behandelmethoden en begeleidingsvormen van kinderen en volwassenen met Downsyndroom;
 • Bevorderen van een gerichte toepassing daarvan;
 • Het geven van voorlichting aan ouders/verzorgers en hulpverleners van de betrokkenen en aan het brede publiek;
 • Het bevorderen van contacten tussen ouders onderling, tussen ouders en verzorgers en zo mogelijk tussen de betrokkenen zelf;
 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over deze organisatie staat op volgende site:
http://www.downsyndroom.nl/

Contactgegevens:

Stichting Downsyndroom (SDS)
Hoogeveenseweg 38 Gebouw U
7943 KA MEPPEL
Telefoon 0522-281337
E-mail: ln.moordnysnwod|ofni#ln.moordnysnwod|ofni

Stichting%20Downsyndroom.jpg

Stichting MEE21

Algemene informatie:
Wat doen ze:

Ze ondersteunen mensen met een beperking. Je kunt er terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

Voor wie doen ze iets:

Voor kinderen, volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een beperking door een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme. Maar ook voor de partners, vrienden en betrokken familie.

Op onderstaande link vind je nog meer informatie:
http://www.mee.nl/homepage

Contactgegevens:

bel 0900 999 88 88

MEE.jpg