Juridisch

Deze pagina biedt een alfabetisch overzicht van wetteksten, reglementen, decreten, parlementaire documenten en omzendbrieven over ons onderwerp.


Besluit van de Vlaamse Regering houdende de beveiliging van de toegang bij kinderopvangvoorzieningen


Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de melding aan Kind en Gezin van opvang op bestendige wijze


Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders


Besluit van de Vlaamse Regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand


Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende het basis- en het secundair onderwijs


Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen


Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp


Decreet inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen


Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6: “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen”


Ministerieel besluit houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen


Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor het organiseren van en de bepalingen over de toestemming voor en de subsidiëring van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in kinderdagverblijven


Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie